ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - ОДДЕЛЕНИЕ - ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА (ПБК)


Раководител на Одделение – Парламентарна буџетска канцеларија (ПБК)

Петар Минов

Советник за буџетски и финансиски анализи

Елена Костовска-Атанасова

Катерина Тасевска

Советник за парламентарен фискален надзор и фискална транспарентност

Ангела Костовска

Соработник за административна поддршка

Миранда Имери

Click