Сектор за работни тела на Собранието

Раководител на Сектор за работни тела на Собранието

Сања Богатиновска

Телефон: 02-3182-421

e-mail: S.Bogatinovska@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за работни тела на Собранието

Данчо Јаневски

Телефон: 02-3182-409

e-mail: D.Janevski@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА И НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА

Раководител на Одделение за поддршка на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Советник на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Зоран Горичев

Телефон: 02-3182-424

e-mail: Z.Goricev@sobranie.mk

Соработник на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Помлад соработник на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Помлад референт за поддршка за подготовка и реализација на седниците на Комисијата за уставни прашања и Законодавно-правната комисија

Флорин Невзади

Телефон: 02-3182-173

e-mail: F.Nevzadi@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ И ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ, ДЕЛОВНИЧКИТЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИТЕ ПРАШАЊА, ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА, ЗАШТИТАТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИНОТ, ЗА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ И  НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата,заштитата на слободите и правата на граѓанинот, за еднаквите можности на жените и мажите и на локалната самоуправа

Моника Стојаноска-Здравковска

Телефон: 02-3182-162

e-mail: M.Stojanoska@sobranie.mk

Советник на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците

Габриела Збиљиќ

Телефон: 02-3182-294

e-mail: G.Zbiljik@sobranie.mk

Советник на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Советник на Комисијата за прашања на изборите и именувањата

Марија Златанова-Коцева

Телефон: 02-3182-206

e-mail: M.Zlatanova@sobranie.mk

Советник на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Советник на Комисијата за  еднакви можности на жените и мажите

Советник на Комисијата за локална самоуправа

Соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата, заштитата на слободите и правата на граѓанинот, за еднаквите можности на жените и мажите и на локалната самоуправа

Елена Котевска

Помлад соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата, заштитата на слободите и правата на граѓанинот, за еднаквите можности на жените и мажите и на локалната самоуправа

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА, НАДЗОРОТ НАД РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ И ЗА НАДЗОРОТ НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ  ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на одбраната и безбедноста, надзорот над  работата на Агенцијата  за национална безбедност и  на Агенцијата за разузнавање и за надзорот над  спроведувањето на мерките за следење на комуникациите

Петар Митковски

Телефон: 02-3182-374

e-mail: P.Mitkovski@sobranie.mk

Советник на Комисијата за одбрана и безбедност

Советник на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање

Љубица Ставрова-Петрова

Советник на Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите 

Соработник за подготовка на седниците на матичните работни тела од областа на  одбраната и безбедноста, надзорот над работата на Агенцијата за национална безбедност и  на Агенцијата за разузнавање и за надзорот над  проведувањето на мерките за следење на комуникациите

Елена Дановска-Златевска

Телефон: 02-3182-226

e-mail: E.Danovska@sobranie.mk

Помлад соработник на Комисијата за одбрана и безбедност 

Татјана Здравеска

Телефон: 02-3182-381

e-mail: T.Aleksovska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА И НА КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

Раководител на Одделение за поддршка на Комисијата за европски прашања и на Комисијата за надворешна политика

Марија Вељовска-Кондовска

Телефон: 02-3182-338 / 02-3112-583

e-mail: M.VeljovskaKondovska@sobranie.mk

Советник на Комисијата за европски прашања

Ристо Илиевски

Телефон: 02-3182-338 / 02-3112-583

e-mail: R.Ilievski@sobranie.mk

Советник на Комисијата за надворешна политика

Соработник за подготовка на седниците на Комисијата за европски прашања и на Комисијата за надворешна политика  

Емануела Стојкоска

Телефон: 02-3182-338

e-mail: E.Sarafiloska@sobranie.mk

Миранда Фејзулаи-Мурсељи

Помлад соработник за административна поддршка на Комисијата за европски прашања и на Комисијата за надворешна политика


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО И БУЏЕТОТ И ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и за економските прашања

Оливера Тренговска

Телефон: 02-3182-423

e-mail: O.Trengovska@sobranie.mk

Советник на Комисијата за финансирање и буџет

Мерал Османи

Телефон: 02-3182-163

e-mail: M.Osmani@sobranie.mk

Советник на Комисијата за економски прашања

Драган Пулевски

Телефон: 02-3182-397

e-mail: D.Pulevski@sobranie.mk

Соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и економските прашања

Помлад соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и економските прашања

Искра Трајчевска Крстев

Телефон: 02-3182-349

e-mail: I.Trajcevska@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ  РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО И ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТОТ, ВРСКИТЕ И ЕКОЛОГИЈАТА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, за транспортот, врските и екологијата

Славчо Маркоски

Телефон: 02-3182-149

e-mail: S.Markoski@sobranie.mk

Советник на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство

Марија Трајчевска

Телефон: 02-3182-407

e-mail: M.Cvetanovska@sobranie.mk

Советник на Комисијата за транспорт,врски и екологија

Соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството за транспортот, врските и екологијата 

Александар Марковски

Помлад соработник за матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството за транспортот, врските и екологијата

Кирил Симев

Телефон: 02-3182-407

e-mail: K.Simev@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА,СПОРТОТ, ЗДРАВСТВОТО, КУЛТУРАТА, ТРУДОТ И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата, трудот и социјалната политика 

Советник на Комисијата за образование, наука и спорт

Јасминка Величковска

Телефон: 02-3182-163

e-mail: J.Velickovska@sobranie.mk

Советник на Комисијата за здравство

Ана Климовска

Телефон: 02-3182-377

e-mail: A.Klimovska@sobranie.mk

Советник на Комисијата за култура

Елена Давчева-Стојановска

Телефон: 02-3182-195

e-mail: E.Davceva@sobranie.mk 

Советник на Комисијата за труд и социјална политика

Моника Филиповска

Телефон: 02-3182-417

e-mail: M.Stojceva@sobranie.mk

Изден Салаи Арслани

Телефон: 02-3182-381

e-mail: I.Salai@sobranie.mk

Соработник за административна поддршка на матичните работните тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата, трудот и социјалната политика

Помлад соработник за административна поддршка на матичните работните тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата, трудот и социјалната политика


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на Комитетот за односи меѓу заедниците

Јасминка Перчинкова

Телефон: 02-3182-259 / 02-3223-613

e-mail: J.Percinkova@sobranie.mk

Советник на Комитетот за односи меѓу заедниците

Виш соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

Филип Филиповски

Телефон: 02-3182-423

e-mail: F.Filipovski@sobranie.mk

Соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

Мерван Јакупи

Телефон: 02-3182-384

e-mail: M.Jakupi@sobranie.mk

Помлад соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

Click