Сектор за финансиски прашања

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Јасмина Которчевиќ

Телефон: 02-3182-123
e-mail: J.Kotorcevik@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за финансиски прашања


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

Раководител на Одделение за буџетска координација

Советник за буџетска координација

Виш соработник за буџетска координација

Соработник за буџетска координација

Есма Алили

Телефон: 02-3182-281
e-mail: E.Alili@sobranie.mk

Помлад соработник за буџетска координација

Даниела Ристова-Петковска
Телефон: 02-3182-237


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска контрола

Лидија Ѓатовска

Телефон: 02-3182-238
e-mail: L.Gjatovska@sobranie.mk

Советник за буџетска контрола 

Елена Тасевска

Телефон: 02-3182-251
e-mail: E.Tasevska@sobranie.mk

Виш соработник за буџетска контрола 

Соработник за буџетска контрола

Помлад соработник за буџетска и финансиска контрола 

Адела Муминовиќ

Телефон: 02-3182-281
e-mail: A.Muminovik@sobranie.mk

Елена Тодоровска
Телефон: 02-3182-251


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

Раководител на Одделение за сметководство и плаќање

Весна Тулова

Телефон: 02-3182-238
e-mail: V.Tulova@sobranie.mk

Советник за сметководство и плаќање

Даниела Аритоновска

Помлад соработник за сметководство и плаќање

Даниела Андреевска
Телефон: 02-3182-281

Даниела Ивановска

Телефон: 02-3182-251

e-mail: D.Ivanovska@sobranie.mk

Самостоен референт-книговодител контер

Паца Игњатовска

Телефон: 02-3182-193
e-mail: P.Ignjatovska@sobranie.mk

Самостоен референт – финансов книговодител

Самостоен референт за плаќање 

Самостоен референт-Пресметувач на плата и надоместоци

Биљана Томевска

Телефон: 02-3182-258
e-mail: B.Tomevska@sobranie.mk

Самостоен референт-Книговодител на основни средства,ситен инвентар и материјали

Самостоен референт –Денарски и девизен благајник

Билјана Врдинова

Телефон: 02-3182-272
e-mail: B.Vrdinova@sobranie.mk

Самостоен референт –Ликвидатор

Самостоен референт - магационер

Никола Фидановски

Телефон: 02-3182-214
e-mail: N.Fidanovski@sobranie.mk

Виш референт –книговодител на потрошни материјали

Click