Сектор за финансиски прашања

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Јасмина Которчевиќ

Телефон: 02-3182-123
e-mail: J.Kotorcevik@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за финансиски прашања

Весна Тулова

Телефон: 02-3182-238
e-mail: V.Tulova@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

Раководител на Одделение за буџетска координација

Елена Тасевска

Телефон: 02-3182-251
e-mail: E.Tasevska@sobranie.mk

Советник за буџетска координација

Виш соработник за буџетска координација

Соработник за буџетска координација

Есма Алили

Телефон: 02-3182-281
e-mail: E.Alili@sobranie.mk

Помлад соработник за буџетска координација

Даниела Ристова-Петковска
Телефон: 02-3182-237


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска контрола

Лидија Ѓатовска

Телефон: 02-3182-238
e-mail: L.Gjatovska@sobranie.mk

Советник за буџетска контрола 

Виш соработник за буџетска контрола 

Адела Муминовиќ

Телефон: 02-3182-281
e-mail: A.Muminovik@sobranie.mk

Елена Тодоровска

Телефон: 02-3182-251

Соработник за буџетска контрола

Помлад соработник за буџетска и финансиска контрола 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

Раководител на Одделение за сметководство и плаќање

Советник за сметководство и плаќање

Даниела Аритоновска

Помлад соработник за сметководство и плаќање

Даниела Андреевска
Телефон: 02-3182-281

Даниела Ивановска

Телефон: 02-3182-251

e-mail: D.Ivanovska@sobranie.mk

Самостоен референт-книговодител контер

Паца Игњатовска

Телефон: 02-3182-193
e-mail: P.Ignjatovska@sobranie.mk

Самостоен референт – финансов книговодител

Самостоен референт за плаќање 

Самостоен референт-Пресметувач на плата и надоместоци

Биљана Томевска

Телефон: 02-3182-258
e-mail: B.Tomevska@sobranie.mk

Самостоен референт-Книговодител на основни средства,ситен инвентар и материјали

Самостоен референт –Денарски и девизен благајник

Билјана Врдинова

Телефон: 02-3182-272
e-mail: B.Vrdinova@sobranie.mk

Самостоен референт –Ликвидатор

Самостоен референт - магационер

Никола Фидановски

Телефон: 02-3182-214
e-mail: N.Fidanovski@sobranie.mk

Виш референт –книговодител на потрошни материјали

Click