Сектор за административни работи


Раководител на Сектор за административни работи

Помошник-раководител на Сектор за административни работи

Иљбер Имери

Телефон: 02-3182-378

e-mail: I.Imeri@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ – ПИСАРНИЦА

Раководител на Одделение за канцелариско и архивско работење - Писарница

Виолета Умленска

Телефон: 02-3182-378

e-mail: V.Umlenska@sobranie.mk

Советник за канцелариски и архивски работи

Помлад соработник за канцелариски и архивски работи

Самостоен референт – архивар

Халимје Сулимани

Телефон: 02-3182-231

Виолета Ангеловска

Телефон: 02-3182-231

Самостоен референт – доставувач на пошта со моторно возило

Дејан Давидовски

Tелефон: 02-3182-309

Референт - доставувач на пошта 

Курир

Златица Димитриевска

Телефон: 02-3182-309

Сабит Мемиши

Телефон: 02-3182-309 

Наташа Џиковска

Телефон: 02-3182-309

Хазир Северџан

Телефон: 02-3182-309

Зора Саботкоска

Телефон: 02-3182-231

Ленче Зикова

Телефон: 02-3182-231

Анита Трпевска

Валентина Огненоска

Емине Јашари


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ И СЕКРЕТАРСКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за експедиција на материјали и секретарски работи

Даут Исеин

Телефон: 02-3182-424

e-mail: D.Iseini@sobranie.mk

Помлад соработник-експедитор

Кефсер Сејдија

Телефон: 02-3182-133

e-mail: K.Sejdija@sobranie.mk

Лејла Ставилец

Телефон: 02-3182-129 / 02-3182-130 / 02-3112-537

e-mail: l.stavileci@sobranie.mk

Самостоен референт-експедитор

Сашка Лекова 

Самостоен референт - технички секретар

Соња Богданоска

Телефон: 02-3182-394

e-mail: S.Bogdanoska@sobranie.mk

Олга Кипровска

Телефон: 02-3182-135 / 02-3220-208

e-mail: O.Kiprovska@sobranie.mk

Фатима Рахмани

Телефон: 02-3182-112

e-mail: F.Rahmani@sobranie.mk

Билјана Нешовска

Телефон: 02-3182-115 / 02-3119-176

e-mail: B.Donevska@sobranie.mk

Маргарита Мадиќ

Телефон: 02-3182-101

e-mail: M.Madic@sobranie.mk

Андријана Николовска

Телефон: 02-3182-398

e-mail: A.Nikolovska@sobranie.mk

Весна Доцевска

Телефон: 02-3182-120

e-mail: V.Docevska@sobranie.mk

Сандра Маринковиќ

Семра Бафтијар

Телефон: 02-3182-170

e-mail: S.Baftijar@sobranie.mk

Виш референт-експедитор

Референт - технички секретар

Работник за извршување на помошни работи во експедиција

Весна Киранџиќ

Телефон: 02-3182-223

Даниела Атанасова

Телефон: 02-3182-223


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДИГИТАЛНА АРХИВА НА ЗАКОНОДАВНИОТ ПРОЦЕС И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Раководител на Одделение за документација, дигитална архива на законодавниот процес и статистички материјали

Советник за документација

Флорие Дарлишта

Телефон: 02-3182-230

e-mail: F.Azemi@sobranie.mk

Селиме Бафтири

Телефон: 02-3182-128

e-mail: S.Baftiri@sobranie.mk

Виш соработник за документација 

Катерина Ѓорѓеска

Телефон: 02-3182-230

e-mail: K.Gjorgjeska@sobranie.mk

Виш соработник за дигитална архива на законодавниот процес и статистички материјали

Сања Анастасова

Телефон: 02-3182-230

e-mail: S.Anastasova@sobranie.mk

Помлад соработник за административна поддршка на документација, дигитална архива на законодавниот процес и статистички материјали 

Работник за извршување на помошни работи   

Сузана Ристеска

Телефон: 02-3182-230

Виолета Ѓоргиева

Телефон: 02-3182-389

Манушаќе Демири      

Телефон: 02-3182-389

Click