СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси 

Дејан Мојсоски

Телефон: 02-3182-307
e-mail: D.Mojsoski@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за управување со човечки ресурси


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

Раководител на Одделение за персонално управување со човечки ресурси

Советник за персонално управување со човечки ресурси

Фимка Лукинова

Телефон: 02-3182-420
e-mail: F.Lukinova@sobranie.mk

Виш соработник за персонално управување со човечки ресурси

Соработник за персонално управување со човечки ресурси

Помлад соработник за персонално управување со човечки ресурси


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител на Одделение за вработување, унапредување и развој на човечки ресурси    

Александра Кокиновска

Телефон: 02-3182-393
e-mail: A.Kokinovska@sobranie.mk

Советник за спроведување постапки за вработување и унапредување на собраниските службеници 

Сашко Стаменков

Телефон: 02-3182-393 
e-mail: S.Stamenkov@sobranie.mk

Виш соработник за обука и стручно оспособување на собраниските службеници 

Соработник за следење на ефектот на собраниските службеници - оценување 

Помлад соработник за спроведување постапки за вработување и унапредување на собраниските службеници 

Бојан Петрески

Телефон: 02-3182-307
e-mail: B.Petreski@sobranie.mk

Click