Сектор за поддршка на генералниот секретар на Собранието

Раководител на Сектор за поддршка на генералниот секретар на Собранието

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на генералниот секретар на Собранието

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНА ПОДДРШКА НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР

Раководител на Одделение за стручно-оперативна поддршка на генералниот секретар 

Горан Поповски

Телефон: 02-3182-333
e-mail: G.Popovski@sobranie.mk

Советник за правни прашања

Советник за финансиски прашања

Златко Петрушевски

Телефон: 02-3182-242
e-mail: Z.Petrusevski@sobranie.mk

Советник за родови прашања

Валентина Колев

Виш соработник за соработка со невладини и граѓански организации и управување со проекти

Соработник за стручно-оперативна поддршка на генералниот секретар  

Помлад соработник за подготвување материјали и информации


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за нормативно-правни работи

Тренделина Синани-Таири

Телефон: 02-3182-382
e-mail: T.SinaniTairi@sobranie.mk

Советник за нормативни работи и подготовка на акти од надлежност на генералниот секретар

Советник за коресподенција со Државно правобранителство и правосудните органи

Виш соработник за постапување по претставки и предлози

Сања Милановиќ

Помлад соработник за административна поддршка на одделението и за подготовка на решенија за службени патувања

Зилкаде Љута

Телефон: 02-3182-257
e-mail: Z.Shabani@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на пратеничките групи

Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на политичкиот систем                                                 

Бојана Наумоска 

Телефон: 02-3182-299
e-mail: B.Naumoska@sobranie.mk                                

Иван Велковски

Телефон: 02-3182-283
e-mail: I.Velkovski@sobranie.mk                                 

Фуркан Фета 

Телефон: 02-3182-157
e-mail: F.Feta@sobranie.mk                               

Дритон Небиу

Телефон: 02-3182-438
e-mail: D.Nebiu@sobranie.mk                

Советник за поддршка на  работата на пратеничка група во областа на јавните дејности

Аљбан Мисими

Телефон: 02-3182-503
e-mail: A.Misimi@sobranie.mk                       

Дарко Стојаноски

Телефон: 02-3182-137
e-mail: D.Stojanoski@sobranie.mk

Советник за поддршка на работата на пратеничка група во областа на економскиот систем

Слободан Трчков

Телефон: 02-3182-386
e-mail: S.Trckov@sobranie.mk

Соработник за поддршка на работата на пратеничка група

Бесим Долек

Телефон: 02-3182-434 / 02-3182-435
e-mail: B.Dolek@sobranie.mk

Мухамед Рамадани

Телефон: 02-3182-157
e-mail: M.Ramadani@sobranie.mk

Помлад соработник за поддршка на работата на пратеничка група  

Снежана Богданска 

Телефон: 02-3182-198
e-mail: S.Bogdanska@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ

Раководител на Одделение за поддршка на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Советник за координација на работата на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Советник  за следење на извештаите за работа на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Виш соработник за координација на работата на канцелариите за контакти на пратениците со граѓаните

Помлад соработник за административна поддршка на работата на канцелариите за контакти  на пратениците со граѓаните

Урим Кадрији

Телефон: 02-3182-234
e-mail: U.Kadriji@sobranie.mk

Ениз Барди

Телефон: 02-3182-234
e-mail: E.Bardi@sobranie.mk                             


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛАРНИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за протоколарни работи

Советник за подготовка и организирање на протоколарни работи

Елена Величковска

Телефон: 02-3182-263 / 02-3182-365
e-mail: E.Velickovska@sobranie.mk

Соработник за подготовка и организирање на протоколарни работи 

Иван Цветановски

Телефон: 02-3182-263 / 02-3182-365
e-mail: I.Cvetanovski@sobranie.mk

Помлад соработник за административна поддршка на протоколарни работи 

Самостоен референт за административно-техничка поддршка на протоколарни работи    

Даниела Лумаковска

Телефон: 02-3182-263 / 02-3182-365
e-mail: D.Lumakovska@sobranie.mk

Сузана Чурлинова

Телефон: 02-3182-263 / 02-3182-365
e-mail: S.Curlinova@sobranie.mk

Виш референт за административно-техничка поддршка на протоколарни работи 

Љупчо Илиевски

Телефон: 02-3182-334

Шеф на возен парк

Возач II

Ивчо Ефремов

Телефон: 02-3182-302

Назим Алиу

Телефон: 02-3182-302

Click