Посебна организациона единица- Парламентарен институт

parl.inst@sobranie.mk


Државен советник - Раководител на Посебната организациона единица - Парламентарен институт

Златко Атанасов

Телефон: 02-3182-428
е-mail: Z.Atanasov@sobranie.mk


СЕКТОР ЗА АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА 

Раководител на Секторот за анализи и истражувања 

Фани Коровешовска

Телефон: 02-3182-427
e-mail: F.Korovesoska@sobranie.mk

Помошник-раководител на Секторот за анализи и истражувања 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Раководител на Одделението за правни анализи и истражувања

Ивана Арсовска-Трајановиќ

Телефон: 071-305-384
e-mail: I.Arsovska@sobranie.mk

Советник - истражувач и аналитичар по компаративно право и правни системи

Есељ Лукрис

Телефон: 070-409-567
e-mail: E.Lukris@sobranie.mk

Советник - истражувач и аналитичар по правосудство и фундаментални права 

Лидија Поповска            

Советник - истражувач и аналитичар во областа на слободата и безбедноста           

Соработник за административна поддршка                

Јордана Шемко-Георгиевска   

Телефон: 070-352-474
e-mail: J.SemkoGeorgievska@sobranie.mk    


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА

Раководител на Одделението за општи анализи и истражувања

Илија Милчевски

Телефон: 070-320-369
e-mail: I.Milcevski@sobranie.mk

Советник - истражувач и аналитичар по современи економски системи

Советник - истражувач и аналитичар по пазарна економија

Советник - истражувач и аналитичар по современи политички системи

Фросина Дониновска-Сусинов

e-mail: F.Susinov@sobranie.mk

Советник - истражувач и аналитичар по демократија и владеење на правото

Александра Стојановска-Бизевска

Телефон: 070-228-744
e-mail: A.Bizevska@sobranie.mk

Советник - истражувач и аналитичар по регионални прашања и меѓународни обврски

Советник - истражувач и аналитичар од областа на земјоделските науки и храна


СЕКТОР ЗА ЕДУКАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈА И БИБЛИОТЕКА 

Раководител на Секторот за едукација, комуникација и библиотека 

Ардита Јашари-Бислими

Телефон: 02-3182-427
e-mail: A.JasariBislimi@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за едукација, комуникација и библиотека

Билјана Дончевска 

Телефон: 070-331-374
e-mail: B.Doncevska@sobranie.mk        


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 

Раководител на Одделението за едукација и комуникација

Томе Гушев   

Телефон: 070-331-373
e-mail: T.Gushev@sobranie.mk      

Советник за ИКТ во областа на едукацијата и комуникацијата

Советник за правно-политичка  едукација             

Советник – историчар                 

Соња Стаменковска 

Телефон: 02-3182-227
e-mail: S.Stamenkovska@sobranie.mk                    

Соработник за административна поддршка                 

Ѓилтен Алимовска 

Телефон: 072-242-274
e-mail: G.Alimovska@sobranie.mk 


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКА 

Раководител на Одделението за библиотека

Елена Доцевска 

Телефон: 02-3182-317
e-mail: E.Docevska@sobranie.mk                   

Советник за библиотекарско работење                           

Марија Автовска 

Телефон: 071-305-421
e-mail: M.Panevska@sobranie.mk                 

Советник за ИКТ   

Виш соработник за библиотека                       

Соработник за административна поддршка

Арлинд Карпузи

Соработник - асистент за административна поддршка на раководителот на Парламентарниот институт

Click