СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


Раководител на Сектор за јавни набавки

Александра Лозановска-Трифунов

Телефон: 02-3182-151
e-mail: A.Trifunov@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за јавни набавки


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ   

Раководител на Одделение за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Советник  за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Соработник за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Љаурета Алили

Телефон: 02-3182-150
e-mail: La.Alili@sobranie.mk

Помлад соработник за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Работник за извршување на помошни работи

Јулијана Рајовска
Телефон: 02-3182-245


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител на Одделение за спроведување на постапките за јавни набавки

Вања Ралев

Телефон: 02-3182-151
e-mail: V.Ralev@sobranie.mk

Советник за спроведување на постапките за јавни набавки

Елизабета Гоцевска-Николовски

Телефон: 02-3182-150
e-mail: E.Gocevska@sobranie.mk

Виш соработник за спроведување на постапките за јавни набавки 

Анета Синадинова

Телефон: 02-3182-150
e-mail: A.Sinadinova@sobranie.mk

Помлад соработник за спроведување на постапките за јавни набавки

Самостоен референт за административно техничка поддршка за јавни набавки 

Click