Законодавно-правен сектор


Раководител на Законодавно-правниот сектор

Помошник-раководител на Законодавно-правниот сектор

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТОВИ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНИ, ДРУГИ  АКТИ И АМАНДМАНИ КОИ ГИ ПРЕДЛАГААТ ПРАТЕНИЦИТЕ

Раководител на Одделение за подготовка на текстови на предлог на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците

Даме Фиданоски

Телефон: 02-3182-362
e-mail: D.Fidanoski@sobranie.mk

Советник за стручна помош за подготовка на текстови на предлог на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците

Марјан Дамјановски

Елена Попоски

Виш соработник за стручна помош за подготовка на текстови на предлог на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците            

Соработник за стручна помош за подготовка на текстови на предлог на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците     

Помлад соработник за стручна помош за подготовка на текстови на предлог на закони, други акти и амандмани кои ги предлагаат пратениците


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕКТОРИРАЊЕ И СРАМНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ЗА  ОБЈАВУВАЊЕ 

Раководител на Одделение за лекторирање и срамнување на законите и другите акти за објавување 

Советник за лекторирање на законите и другите акти за објавување 

Јасмина Алешковиќ

Телефон: 02-3182-348
e-mail: J.Aleskovik@sobranie.mk

Јасмина Поркоевиќ-Миленковиќ

Телефон: 02-3182-348

Виш соработник за лекторирање на текстови на закони и други акти за објавување

Помлад соработник за лекторирање и срамнување на законите и други акти за објавување 

Самостоен референт за срамнување на лекторирани закони и други акти за објавување

Мујесер Беќири

Телефон: 02-3182-349

e-mail: M.Abazi@sobranie.mk

Јана Спасовска

e-mail: J.Spasovska@sobranie.mk
Телефон: 02-3182-348

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА"

Раководител на Одделение за објавување на законите и другите акти во „Службен весник на Република Северна Македонија"

Советник за објавување на законите и другите акти во „Службен весник на Република Северна Македонија"

Александра Пуловска

Телефон: 02-3182-390
e-mail: A.Pulovska@sobranie.mk

Виш соработник за објавување на законите и другите акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Семра Османи

Телефон: 02-3182-282
e-mail: S.Jusufov@sobranie.mk

Соработник за објавување на законите и другите акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“

Помлад соработник за објавување на законите и другите акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“


Click