СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ


Раководител на Сектор за технички работи

Помошник-раководител на Сектор за технички работи

Љупчо Мирчевски
Телефон: 02-3182-342
e-mail: L.Mircevski@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за инвестиционо и тековно одржување и општи работи

Советник - Архитект  

Маја Лаловиќ-Блажевска

Советник за инвестиционо и тековно одржување

Борјан Ивановски

Телефон: 02-3182-339
e-mail: B.Ivanovski@sobranie.mk

Советник за одржување на културното наследство 

Соња Ѓорѓиевска

Телефон: 02-3182-406
e-mail: S.Gjorgjievska@sobranie.mk

Соработник за тековно и инвестиционо одржување на објектот

Помлад соработник за ПП заштита и спасување 

Марија Трипуноска

Помлад соработник за тековно и инвестиционо одржување 

Мунира Куч

Телефон: 02-3182-116
e-mail: M.Kuc@sobranie.mk

Самостоен референт за тековно и инвестиционо одржување на објектот

Тони Неделкоски

Телефон: 02-3182-261
e-mail: T.Nedelkovski@sobranie.mk

Милош Калезиќ 

Телефон: 02-3182-261
e-mail: M.Kalezic@sobranie.mk

ВКВ Работник за одржување на објекти

Горан Ангеловски
Телефон: 02-3182-248

Борче Митовски
Телефон: 02-3182-248

Љупчо Чакалиќ
Телефон: 02-3182-248

Али Азем
Телефон: 02-3182-248

Работник на централа телефонист

Маргарита Георгиевска
Телефон: 02-3182-502

Наташа Милошевска
Телефон: 02-3182-501

Работник за извршување на помошни работи

Розе Саботкоска
Телефон: 02-3182-225

Елизабета Костадиновска
Телефон: 02-3182-225

Светлана Јовчева
Телефон: 02-3182-255

Тони Салихи
Телефон: 02-3182-432

Адлан Мухарем
Телефон: 02-3182-432

Бертин Бекир
Телефон: 02-3182-432

Александар Џуковски

Мевљан Мемедов


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМНОЖУВАЊЕ И КОМПЛЕТИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИ ТЕХНИЧКИ РАБОТИ-ПЕЧАТНИЦА

Раководител на Одделение за умножување и комлетирање на материјали и други технички работи – Печатница

Помлад соработник за административна поддршка за умножување и комплетирање на материјали и други работи - Печатница 

Самостоен референт за технолошки процес

Софија Димитриевска 
Телефон: 02-3182-153

Сузана Николовска
Телефон: 02-3182-153

Драган Змејкоски

Телефон: 02-3182-219
e-mail: D.Zmejkoski@sobranie.mk

Виш референт за нарачка, монтажа, умножување и комплетирање на материјали

Лилјана Костадиновска 

Телефон: 02-3182-252                                       

Мери Кирковска
Телефон: 02-3182-153

Умножувач (копирант)

Благица Ламбевска
Телефон: 02-3182-153

Гордица Петровска 
Телефон: 02-3182-252

Click