ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА


Раководител на Одделение за внатрешна ревизија         

Џемаљедин Неџипи 

Телефон: 02-3182-311
e-mail: D.Nedzipi@sobranie.mk               

Советник - внатрешен ревизор                

Бисерка Смилковска       

Телефон: 02-3182-180
e-mail: B.Smilkovska@sobranie.mk         

Бајрам Цури

Телефон: 02-3182-180
e-mail: B.Curi@sobranie.mk

Виш соработник- внатрешен ревизор

Соработник за подготовка и вршење на внатрешна ревизија

Помлад соработник – ревизор на обука


Click