Сектор за меѓународна соработка


Раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието

Лидија Каракамчева

Телефон: 02-3182-254 / 02-3220-306
l.karakamceva@sobrаnie.mk

Помошник-раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието 

Билјана Огненовска

Телефон: 02-3182-274 / 02-3119-825
b.ognenovska@sobranie.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СОБРАНИЈА

Раководител на Одделение за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Марија Стефанова

Телефон: 02-3182-274 / 02-3119-825
m.stefanova@sobranie.mk

Советник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Бљета Билали Ајети

Телефон: 02-3182-156 / 02-3116-287

e-mail: B.Biljali@sobranie.mk

Маријана Опашинова-Шундовска

Телефон: 02-3182-156 / 02-3116-287
m.opasinova@sobranie.mk   

Виш соработник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Соработник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Агим Сулејмани

Телефон: 02-3182-372

e-mail: A.Sulejmani@sobranie.mk

Помлад референт за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Раководител на Одделение за билатерална соработка

Реџеп Прекопуца

Телефон: 02-3182-274 / 02-3119-825

e-mail: R.Prekopuca@sobranie.mk

Советник за реализација на билатерална соработка

Виш соработник за реализација на билатерална соработка

Ибрахим Ајвази

Телефон: 02-3182-414
i.ajvazi@sobranie.mk

Соработник за административна поддршка на билатерална соработка

Помлад соработник за административна поддршка на билатерална соработка

Click