Сектор за меѓународна соработка


Раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието

Помошник-раководител на Сектор за меѓународна соработка на Собранието 

Лидија Каракамчева

Телефон: 02-3182-254 / 02-3220-306
l.karakamceva@sobrаnie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СОБРАНИЈА

Раководител на Одделение за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Билјана Огненовска

Телефон: 02-3182-274 / 02-3119-825
b.ognenovska@sobranie.mk

Советник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Маријана Опашинова-Шундовска

Телефон: 02-3182-156 / 02-3116-287
m.opasinova@sobranie.mk   

Виш соработник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Соработник за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Агим Сулејмани

Телефон: 02-3182-372

e-mail: A.Sulejmani@sobranie.mk

Помлад референт за мултилатерална соработка и меѓународни парламентарни собранија

Семра Бафтијар

Телефон: 02-3182-170

e-mail: S.Baftijar@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

Раководител на Одделение за билатерална соработка

Реџеп Прекопуца

Телефон: 02-3182-274 / 02-3119-825

e-mail: R.Prekopuca@sobranie.mk

Советник за реализација на билатерална соработка

Марија Стефанова

Телефон: 02-3182-274 / 02-3119-825
m.stefanova@sobranie.mk

Глигор Стоименов

Телефон: 02-3182-372 / 02-3119-597

e-mail: G.Stojmenov@sobranie.mk

Виш соработник за реализација на билатерална соработка

Соработник за административна поддршка на билатерална соработка

Бљета Билали Ајети

Телефон: 02-3182-156 / 02-3116-287

e-mail: B.Biljali@sobranie.mk

Помлад соработник за административна поддршка на билатерална соработка

Click