Сектор за седници на Собранието


Раководител на Сектор за седници на Собранието

Помошник раководител на Сектор за седници на Собранието

Илмије Јашари

Телефон: 02-3182-304

e-mail: I.Korani@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Раководител  на Одделение за подготовка на седници на Собранието

Петко Крстески

Телефон: 02-3182-373

e-mail: P.Krsteski@sobranie.mk

Советник за  подготовка на седници на Собранието

Виш соработник за подготовка на седници на Собранието

Денис Синани

Телефон: 02-3182-373
e-mail: D.Sinani@sobranie.mk

Соработник за подготовка на седници на Собранието

Помлад соработник за подготовка на седници на Собранието

Филип Торбаков

Телефон: 02-3182-373
e-mail: F.Torbakov@sobranie.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА, ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Раководител на Одделение за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Билјана Ангеловска

Телефон: 02-3182-216

e-mail: B.Angelovska@sobranie.mk

Советник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Соработник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки  

Помлад соработник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Аљиљ Исени  

Телефон: 02-3182-373

e-mail: A.Iseni@sobranie.mk

Референт за административни технички работи – дактилограф

Елизабета Стојанова

Телефон: 02-3182-244

КВ дактило работник


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА ПОВРЗАНА СО СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Раководител на Одделение за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Советник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Теута Неџип

Телефон: 02-3182-247

e-mail: T.Nedzipi@sobranie.mk

Виш соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Помлад соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Зуал Исеин

Телефон: 02-3182-373
e-mail: Z.Isein@sobranie.mk

Click