Сектор за седници на Собранието


Раководител на Сектор за седници на Собранието

Илмије Јашари

Телефон: 02-3182-304

e-mail: I.Korani@sobranie.mk

Помошник раководител на Сектор за седници на Собранието

Петко Крстески

Телефон: 02-3182-373

e-mail: P.Krsteski@sobranie.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Раководител  на Одделение за подготовка на седници на Собранието

Советник за  подготовка на седници на Собранието

Виш соработник за подготовка на седници на Собранието

Соработник за подготовка на седници на Собранието

Помлад соработник за подготовка на седници на Собранието

Филип Торбаков

Телефон: 02-3182-373
e-mail: F.Torbakov@sobranie.mk

Шпенд Селмани


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА, ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Раководител на Одделение за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Билјана Ангеловска

Телефон: 02-3182-216

e-mail: B.Angelovska@sobranie.mk

Советник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Соработник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки  

Помлад соработник за пратенички прашања, записници и стенографски белешки

Аљиљ Исени  

Телефон: 02-3182-373

e-mail: A.Iseni@sobranie.mk

Референт за административни технички работи – дактилограф

Елизабета Стојанова

Телефон: 02-3182-244

КВ дактило работник


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА ПОВРЗАНА СО СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО

Раководител на Одделение за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Имран Пацоли        

Телефон: 02-3182-389

Советник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Теута Неџип

Телефон: 02-3182-247

e-mail: T.Nedzipi@sobranie.mk

Виш соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Ивана Пецакова

Соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Помлад соработник за писмена комуникација поврзана со седниците на Собранието

Зуал Лиман

Телефон: 02-3182-373
e-mail: Z.Isein@sobranie.mk

Click