Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции


Е-пошта: nsei@sobranie.mk

Раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции и следење на евроинтеграциите

Даниела Велковска

Телефон: 02-3182-233
d.velkovska@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции и следење на евроинтеграциите


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Глигор Стоименов
Телефон: 02-3182-372 / 02-3119-597
e-mail: G.Stojmenov@sobranie.mk

Советник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Целе Најдески

Телефон: 02-3182-289
c.najdeski@sobranie.mk

Виш соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Јасмина Трпкова-Ќурапова

Телефон: 02-3182-289
j.trpkova@sobranie.mk

Соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Помлад соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ И ПОДДРШКА НА ЕУ ЦЕНТАРОТ

Раководител на Одделение за следење на евроинтеграциите и поддршка на ЕУ Центарот 

Нијази Јахја

Телефон: 02-3182-277
n.jahja@sobranie.mk

Советник за следење на евроинтеграциите и преговорите за пристапување во ЕУ 

Советник за поддршка на работата на ЕУ Центарот

Горан Котевски

Телефон: 02-3182-414 / 02-3182-289
g.kotevski@sobranie.mk

Соработник за следење на евроинтеграциите и преговорите за пристапување во ЕУ

Помлад соработник за административна поддршка на работата на ЕУ Центарот

Самостоен референт за поддршка на работата на ЕУ Центарот

Розета Методиевска

Click