Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции


Е-пошта: nsei@sobranie.mk

Раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции и следење на евроинтеграциите

Даниела Велковска

Телефон: 02-3182-233
d.velkovska@sobranie.mk

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции и следење на евроинтеграциите


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Советник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Целе Најдески

Телефон: 02-3182-289
c.najdeski@sobranie.mk

Виш соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Јасмина Трпкова-Ќурапова

Телефон: 02-3182-289
j.trpkova@sobranie.mk

Соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Помлад соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ И ПОДДРШКА НА ЕУ ЦЕНТАРОТ

Раководител на Одделение за следење на евроинтеграциите и поддршка на ЕУ Центарот 

Нијази Јахја

Телефон: 02-3182-277
n.jahja@sobranie.mk

Советник за следење на евроинтеграциите и преговорите за пристапување во ЕУ 

Советник за поддршка на работата на ЕУ Центарот

Горан Котевски

Телефон: 02-3182-414 / 02-3182-289
g.kotevski@sobranie.mk

Соработник за следење на евроинтеграциите и преговорите за пристапување во ЕУ

Помлад соработник за административна поддршка на работата на ЕУ Центарот

Ибрахим Ајвази

Телефон: 02-3182-414
i.ajvazi@sobranie.mk

Самостоен референт за поддршка на работата на ЕУ Центарот

Click