Plenarni sednici
 
Пленарни седници


21 јануари 1998 година

Осумдесет и четврта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;

2. Предлог на закон за употребата на македонскиот јазик;

3. Предлог на закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори;

4. Предлог на закон за заштита на топографија на интегрални кола;

5. Предлог на закон за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производн во надворешно-трговскиот промет;

6. Предлог за донесување на закон за основање на Јавно претпријатие Македонска радио телевизија, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за основање на Јавно претпријатие за пренос  и емитување на радиотелевизиски програми, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за платен промет, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за престанување на важењето  на Законот за фондовите за заеднички резерви, со Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за административни такси, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за изменување и до-полнување на Законот за акцизите, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за национапна класификација на дејностите, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за економска и техничка соработка во областа на енергетиката, сообраќајот и врските, водостопанството и земјоделието и во сферата на нестопанските дејности, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за ратификацнја на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за поттикнување и заемна заштита на инвестиции, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за меѓународен патен сообраќај, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за научно-технолошка соработка помеѓу Македонската влада и Владата на Украина, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за културата;

20. Предлог за донесување на закон за залог на подвижни ствари и права;

21. Предлог на декларација против тероризмот во Република Македонија;

22. Барање за давање на автентично толкување на членот 32 став 2 точка 1 и 2 од Законот за царини, поднесено од Акционерското друштво „Технички гасови“ - Скопје;

23. Барање за давање на автентично толкување на членот 17 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа, поднесено од градоначалникот на општина Зелениково;

24. Предлог за разрешување судија на Основниот суд во Гевгелија;

25. Предлог на одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија;

26. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија - Струга;

27. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за именување претставници на Републиката во Собранието и во Советот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“-Битола;

28. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар -Тетово;

29. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „7 Ноември" - Гевгелија;

30. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација специјална детска болница - Охрид;

31. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Куманово;

32. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струга;

33. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ - Велес;

34. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево;

35. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Крушево;

36. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Градската општа болница „Моша Пијаде“ – Скопје - Клиника за хируршки болести;

37. Предлог на одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Свети Николе.


стенографски белешки  84 седница 21.1.1998

стенографски белешки  84 седница 1 продолжение 22.1.1998

стенографски белешки  84 седница 2 продолжение 27.1.1998

стенографски белешки  84 седница 3 продолжение 28.1.1998

стенографски белешки  84 седница 4 продолжение 3.2.1998

стенографски белешки  84 седница 5 продолжение 4.2.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.