Plenarni sednici
 
Пленарни седници


4 февруари 1998 година

Осумдесет и петта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на декларација за развојот на односите на Република Македонија со Европската унија;

2. Предлог на закон за Македонски железници;

3. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за избирачкиот список и за избирачката легитимација, со предлог на закон;

4. Предлог на одлука за зачленување на Република Македонија во EUROCONTROL, Европска организација за безбедност на воздухопловната навигација;

5. Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на амандманот на Конвенцијата за мегународно цивилно воздухопловство (член 83, biѕ) , со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на амандманот на членот 56 од Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот кој се однесува на амандманот на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (член  3, biѕ), со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спо-годбата меѓу Македонската влада и Албанската влада за одржување, об-новување и одбележување на граничната линија и граничните ознаки на македонско-албанската државна граница, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Албанската влада за мерките за спречување и решавање на инцидентите на македонско-албанската државна граница, со Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Албанската влада за укинување на визите за дипломатски и службени патни исправи и висината на таксите за издавање на други видови визи, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачката Република за укинување на визи за носители на дипломатски и службени пасоши, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за ратификација на Меморандумот за разбирање меѓу Република Македонија и Република Турција за трговија со текстнлни производи, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за соработка во областа на културата, со Предлог на закон;

14. Предлог за избор на судија поротник во Основниот суд во Кичево;

15. Предлог за разрешување на судија поротник во Основниот суд во Крива Паланка;

16. Предлог за автентично толкување на член 43 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал;

17. Барање за давање на автентично толкување на членот 5 од Законот за локални избори, поднесено од Советот на општина Кисела Вода;

18. Барање за давање на автентично толкување на членот 39, 40 точка 1 и 41 став 1 од Законот за јавни претпријатија и членовите 43 точка 1 и 57 став 1 од Законот за локалната самоуправа, поднесено од Советот на општина Прилеп;

19. Барање за давање на автентично толкување на членот 15 став 1 од Законот за тутун, поднесено од АД „Струмица Табак“ - Струмица;

20. Предлог на одлука за именување на претседател и членови на Советот за статистика на Република Македонија;

21. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Скопје“ - Скопје;

22. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита - Скопје;

23. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Кратово“ - Кратово;

24. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Македонски Брод;

25. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ресен;

26. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Битола;

27. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Радовиш;

28. Предлог на одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството;

29. Предлог на одлука за огласување избор на судија во Основниот суд Скопје I - Скопје.

стенографски белешки  85 седница 4.2.1998

стенографски белешки  85 седница 1 продолжение 11.2.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.