Plenarni sednici
 
Пленарни седници


11 март 1998 година

Осумдесет  и  шеста  седница  на  Собранието   на   Република  Македонија

1. Предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македониjа;

2. Утврдување на Нацртот на амандманот III на Уставот на Република Македонија;

3. Предлог на закон за безбедност на сообраќајот на патиштата;

4. Предлог на закон за заштита при работа;

5. Предлог на закон за изменување на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството;

6. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за надворешно трговско работење, со Предлог   на закон;

7. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за данок на промет на производи и услуги, со   Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за тутунот, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија, со   Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за територијална поделба на Република Македонија  и  определување на подрачјата на единнците на локалната самоуправа, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за обезбедување на средства и за начинот на исплатата на штедните влогови на   штедачите во штедилниците „ТАТ" Д00   Битола, „АЛФА  С"  АД  - Скопје и „Лавци" Д00  - Охрид, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Демократска Народна Република Кореја за поттикнување и заемна заштита на инвестициите, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за   поттикнување и заемна заштита на  инвестициите,  со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за трговија и стопанска соработка меѓу Македонската   влада и Албанската влада, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесувањена закон за ратификација на Спогодбата  меѓу  Македонската влада и Албанската влада за   регулирање на најограничениот сообраќај на лица во пограничната зона, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за  ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и  Албанската влада за   меѓународен превоз на патници и стока во патниот сообраќај, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон  за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Албанската влада за   соработка на полето на   ветеринарната   медицина,   со   Предлог   на   закон;

18. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за взаемна помош и соработка меѓу нивните царински органи, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за соработка во областа на заштитата на растенијата, со Предлог на закон,

20. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за соработка на полето на ветеринарната медицина, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за репрограмирање на македонскиот долг кој Јапонија, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за ратификација на конвенцијата за помирување арбитража во рамките на ОБСЕ, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за стопанска соработка и трговија меѓу Македонската Влада и Влада на Република Полска, со Предлог на закон;

24. Предлог на одлука за основање на Анкетна комисија на Собранието на Република Македонија за испитување на состојбите за текот и резултатите од истрагата што се води во врска со извршениот атентат врз претседателот на Републиката господинот Киро Глигоров;

25. Предлог за разрешување на претседател и судија на Основниот суд во Прилеп;

26. Предлог на одлука за огласување избор на судии во основните судови;

27. Предлог на одлука за начинот на реализација на главниот проект за ентериер и адаптација на салите I, III и IV во Собранието на Република Македонија;

28. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот ОЈ бор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Скопје" -Скопје;

29. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот о; бор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Македонски Брод;

30. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот ОЈ бор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Демир Хисар" - Демир Хисар;

31. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Болница за душевни болести Демир Хисар;

32. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот о; бор на Јавната здравствена организација Здравствена станица "Железара" - Скопје;

33. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид;

34. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Борис Канчески" - Гостивар;

35. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Кавадарци- Кавадарци ;
36. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена   организација   Медицински  центар   -   Велес;

37. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена   организација   Здравствен   дом   -   Виница;

38. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Максилофацијална хирургија-Скопје;

39. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална болница за гинекологија и акушерство "Чаир" - Скопје;

40. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Ресен;

41. Предлог на одлука за избор и именување на членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радио   телевизија;

42. Предлог на одлука за именување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното   претпријатие Македонска радио телевизија;

43. Предлог на одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски" ;

44. Предлог на одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување  на наградата „11 Октомври";

45. Предлог на одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Природно-математичкиот   факултет во Скопје;

46. Предлог на одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе при Вишата меди-циснка школа во Битола;

47. Предлог на одлука за именување членови на Посебната комисија за зготвување предлог за именување директор на   Вишата медицинска  школа  во Битола;

48. Извештај за работата на Комисијата за надзор над работата на Дирекцијата, за безбедност и контраразузнавање во   периодот април 1996 до април 1997 година;

49. Предлог на одлука за именување на генерален директор на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија;

50. Предлог на одлука за именување на заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија.


стенографски белешки  86 седница 11.3.1998

стенографски белешки  86 седница 1 продолжение 12.3.1998

стенографски белешки  86 седница 2 продолжение 18.3.1998

стенографски белешки  86 седница 3 продолжение 19.3.1998

стенографски белешки  86 седница 4 продолжение 1.7.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.