Plenarni sednici
 
Пленарни седници


8 април 1998 година

Осумдесет и осмата седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Интерпелација за работата на членот на Владата на Република Македонија и министер за стопанство Борис Рикаловски;

2. Интерпелација за работата на претседателот на Републичката (Државна) изборна комисија Лилјана Ристова-Ингилизова;

3. Предлог на закон за денационализација;

4. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем по Проектот за подобрување на енергетскиот систем, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнуваше на Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за територијална поделба на Република Македонија и определуваше на подрачјата на единиците на локалната самоуправа, со Предлог на закон;

8. Предлог на одлука за основање и состав на комисија за европски и евроатлантски интеграции;

9. Предлог за именување на јавни обвинители на основните јавни обвинителства;

10. Предлог за именувале на заменици на основните јавни обвинители;

11. Предлог на одлука за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија;

12. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Куманово;

13. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Пехчево;

14. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Тетово;

15. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Берово;

16. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Геронтолошки завод "13 Ноември" - Скопје;

17. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште "Негорски бањи" - Гевгелија;

18. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Специјалната болница за гинекологија и акушерство "Чаир"-Скопје;

19. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Градска општа болница - Клиника за хируршки болести "Моша Пијаде" - Скопје;

20. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар - Струга;

21. Предлог на одлука за разрешуваше и именување претставници на Републиката во Советот на Ансамблот за народни игри и песни "Танец" - Скопје;

22. Извештај за работата на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал во 1997 година.


стенографски белешки  88 седница 8.4.1998

стенографски белешки  88 седница 1 продолжение 9.4.1998

стенографски белешки  88 седница 2 продолжение 14.4.1998

стенографски белешки  88 седница 3 продолжение 21.4.1998

стенографски белешки  88 седница 4 продолжение 22.4.1998

стенографски белешки  88 седница 5 продолжение 23.4.1998

стенографски белешки  88 седница 6 продолжение 28.4.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.