Plenarni sednici
 
Пленарни седници


28 април 1998 година

Осумдесет и деветта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија;

2. Предлог на закон за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала;

3. Предлог за донесување закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, со Предлог на закон;

4. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва, со Предлог на закон;

6. Предлог на закон за залог на подвижни предмети и права;

7. Предлог за донесување на закон за водење на регистри во Република Македонија;

8. Предлог на царински закон;

9. Предлог на закон за домување;

10. Предлог на закон за празниците на Република Македонија;

11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Црвениот крст на Република Македонија;

12. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот помеѓу Република Македонија и Кралството Шведска за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за взаемна соработка во царинските работи, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход и на капитал, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Украина за поттикнување и заемна заштита на инвестиции, со Предлог на закон,

16. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка и взаемна помош во царинските работи, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Македонската влада и Француската влада во врска со меѓународниот патен превоз на стоки, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за културна, образовна научна и техничка соработка меѓу Македонската влада  и Француската влада, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за враќање на лица чие влегување и/или престој е во спротивност со   важечките прописи, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за соработка во областа на културата, образованието и науката помеѓу Македонската влада и Владата на Италијанската Република, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Република Полска за соработка во областа на културата и образованието, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата за обележување на пластични експлозиви со цел за нивно откривање, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија за депонираните девизни влогови на граѓаните и за обезбедување на средства и начин за исплата на депонираните девизни влогови на граѓаните, со Предлог на закон;

24. Предлог за донесување на закон за жичари и ски лифтови;

25. Предлог на декларација за еднаквост меѓу половите;

26. Предлог на одлука за избор на претседател и членови на Одборот за меморијалниот простор во зградата на Собранието на Република Македонија;

27. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Битола;

28. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар -Кочани;

29. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена
заштита - Велес;

30. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом - Неготино;

31. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Психијатриска болница "Скопје" - Скопје;

32. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Стоматолошки клинички центар - Скопје;

33. Предлог на одлука за именување претставници на Републиката во Советот на фестивалот "Охридско Лето" - Охрид;

34. Предлог на одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделуваше на наградата "Климент Охридски"; и

35. Предлог на одлука за именуваше членови на Посебната комисија за зготвување на предлог за именуваше декан на Стоматолошки факултет - Скопје.


стенографски белешки  89 седница 28.4.1998

стенографски белешки  89 седница 1 продолжение 29.4.1998

 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.