Plenarni sednici
 
Пленарни седници


29 април 1998 година

Деведесетта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија;

2. Предлог на закон за референдум и граѓанска иницијатива;

3. Барање за давање на автентично толкување на член 111 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал поднесен ,од"Јавор Ангротекстил" Д00 Битола;

4. Бараше за давање на автентично толкување на член 5 став 1 и 4 од Законот за локални избори, поднесено од Советот на општина Ресен;

5. Годишен извештај на Народната банка на Република Македонија за 1997 година;

6. Предлог на одлука за потврдување на Годишната сметка на Народната банка на Република Македонија за 1997 година;

7. Предлог на одлука за потврдување на финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 1998 година;

8. Предлог на одлука за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија;

9. Предлог на одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација "завод за рехабилитација на слух, говор и  глас " -Битола;

10. Предлог на одлука за огласување на судија на  Основниот суд во Кичево.


стенографски белешки  90 седница 29.4.1998

стенографски белешки  90 седница 1 продолжение 12.5.1998

стенографски белешки  90 седница 2 продолжение 13.5.1998

стенографски белешки  90 седница 3 продолжение 14.5.1998

стенографски белешки  90 седница 4 продолжение 19.5.1998

стенографски белешки  90 седница 5 продолжение 20.5.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.