Plenarni sednici
 
Пленарни седници


10 јуни 1998 година

Деведесет и четврта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на закон за гарантирање на инвестицијата на инвеститорите ЕЕЅТЕ ВАNК, ЕВRD и IFС во Стопанска банка АД Скопје;

2. Предлог на закон за водење на регистри во Република Македонија;

3. Предлог на закон за ветеринарно здравство;

4. Предлог за донесување на закон за овластување организација за изработка на пригодни ковани пари, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за данок од добивка, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за данок на промет на производи и услуги, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за ученички и студентски стандард;

9.Иницијатива на МААК Конзервативна партија за собирање потписи на избирачи за поднесување Предлог за донесување на закон за рамноправност во образованието;

10. Предлог на програма за изменување и дополнување на Програмата за изготвување и донесување просторен план на Република Македонија;

11. Предлог за избор на судија на Основниот суд - Скопје I - Скопје;

12. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Кичево;

13. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Кочани;

14. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом Свети Николе;

15. Предлог на одлука за избор на членови на Посебната комисија за изготвување Предлог за именување на индивидуален работоводен орган на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид.


стенографски белешки  94 седница 10.6.1998

стенографски белешки  94 седница 1 продолжение 17.6.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.