Plenarni sednici
 
Пленарни седници


24 јуни1998 година

Деведесет и петта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на закон за културата;

2. Предлог на закон за здруженија на граѓани и фондации;

3. Предлог за донесување закон за ратификација на договорот меѓу Македонската влада и Шведската влада за поттикнување и заемна заштита на инвестициите, со Предлог на закон;

4. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата за забрана на употреба, складирање, производство и трансфер на противпешадиски мини и за нивно уништување, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за даночна управа;

7. Предлог на завршна сметка за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1997 година;

8. Барање за давање автентично толкување на членот 14 точка 10 од Законот за персоналниот данок од доход, поднесено од Стопанска комора на Македонија - Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија, групација за производство и откуп на печурки и други шумски плодови; 

9. Барање за давање на автентично толкување на членот 66 од Законот за основното образование, поднесено од Сојузот на спортските педагози на Скопје; 

10. Барање за давање автентично толкување на членот 377 став 3 од Кривичниот законик, поднесено од Пратеничката група на Демократската партија на Албанците;

11. Барање за давање на автентично толкување на членот 6, точки 3,4,5 и 6 од Законот за градот Скопје, поднесено од Советот на град Скопје;

12. Предлог на резолуција на Собранието на Република Македонија;

13. Предлог на резолуција на Собранието на Република Македонија;

14. Предлог на Декларација за осуда на нуклеарните проби во Индија и Пакистан;

15. Предлог на декларација за унапредување на еднаквоста меѓу половите во процесот на одлучувањето;

16. Предлог за разрешување судија на Основниот суд Скопје II - Скопје;

17. Предлог на одлука за огласување избор на судија на Основниот суд Свети Николе;

18. Извештај за работата на Народниот правобранител од неговото основање 03.07.1997 година до 31.03.1998 година;

19. Предлог на одлука за огласување именување на заменик на Основниот јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Крива Паланка.


стенографски белешки  95 седница 24.6.1998

стенографски белешки  95 седница 1 продолжение 25.6.1998

стенографски белешки  95 седница 2 продолжение 30.6.1998

стенографски белешки  95 седница 3 продолжение 1.7.1998

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.