Пленарни седници27 март 2002 година

Сто и четврта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на Проектот Брана со придружни објекти како дел од Хидромелиоративниот систем „Лисиче“, со Предлог на закон;

2. Предлог за донесување на закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на Проектот ХЕЦ „Лера“ како дел од хидросистемот „Стрежево“, со Предлог на закон;

3. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за банките, со Предлог на закон;

4. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за стечај, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за платниот промет, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на Заводот за платен промет, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва, со Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за банки за микрофинансирање, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за сметководството, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за ратификација на Заклучоците и Договорот за репрограмирање меѓу Владата на Република Македонија и Јапонската банка за меѓународна соработка, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување ка закон за изменување на Законот за облигационите односи, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за трговија со текстилни производи меѓу Република Македонија и Европската заедница, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за ратификација на Европската спогодба за пренос на барањата за правна помош, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за водни заедници, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност;

21. Предлог за разрешување на судија на Апелациониот суд во Битола;

22. Предлог за разрешување на судија во Основниот суд во Крива Паланка;

23. Предлог на одлука за разрешување и именување на претседател на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“;

24. Предлог на одлука за именување претставници во собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството Скопје;

25. Предлог на одлука за разрешување и именување на член
на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

26. Предлог за разрешување на потпретседател на Собранието на Република Македонија;

27. Информација за загрозеноста на преку 6000 жители од село Лојане и Ваксинце од загадена вода, воздух, почва и земјоделски производи од опасни геоагенси;

28. Информација за 12-те киднапирани граѓани од Тетово и Тетовско.

стенографски белешки  104 седница 27.3.2002

стенографски белешки  104 седница I продолжение 28.3.2002

стенографски белешки  104 седница II продолжение 17.4.2002 

стенографски белешки  104 седница III продолжение 25.4.2002

стенографски белешки  104 седница IV продолжение 26.4.2002

стенографски белешки  104 седница V продолжение 8.5.2002

стенографски белешки  104 седница VI продолжение 9.5.2002

стенографски белешки  104 седница VII продолжение 10.5.2002

стенографски белешки  104 седница VIII продолжение 15.5.2002

стенографски белешки  104 седница IX продолжение 16.5.2002

стенографски белешки  104 седница X продолжение 17.5.2002

стенографски белешки  104 седница XI продолжение 22.5.2002

стенографски белешки  104 седница XII продолжение 23.5.2002

стенографски белешки  104 седница XIII продолжение 6.6.2002

стенографски белешки  104 седница XIV продолжение 7.6.2002

стенографски белешки  104 седница XV продолжение 8.7.2002

стенографски белешки  104 седница XVI продолжение 18.7.2002

Click