Пленарни седници3 април 2002 година

Сто и петта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

- Предлог на просторниот план на Република Македонија.


стенографски белешки  105 седница 3.4.2002

Click