Пленарни седници8 мај 2002 година

Сто и шеста седница на Собранието на Република Македонија

- Седницата не започна во мандатниот период

стенографски белешки  106 седница 7.5.2002 година, а не е одржана во мандатниот период

Click