Пленарни седници29 мај 2002 година

Сто и седма седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за донесување на закон за регулирање на побарувањата на штедачите од штедилниците „ТАТ“ од Битола, „АЛФА-С“ -  Скопје и „Лавци“ - Охрид, со Предлог на закон;

2. Предлог на закон за дополнување на Законот за внатрешни работи;

3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта;

4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција;

5. Предлог на закон за дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата;

6. Предлог на закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија;

7. Предлог на закон за избирачкиот список;

8. Предлог за донесување на закон за изборни единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, со Предлог на закон;

9. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка;

10. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка;

11. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за општата управна постапка;

12. Предлог на закон за дополнување на Законот за управните спорови;

13. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници;

14. Предлог на закон за дополнување на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија";

15. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа;

16. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 година;

17. Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за Проектот за развој на општините;

18. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за фондот за осигурување на депозити, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за заштита на посебното природно богатство, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за семејство, со Предлог  на закон;

22. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права, со Предлог на закон;

24. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, со Предлог на закон;

25. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, со Предлог на закон;

26. Предлог за донесување на закон за ратификација на Дого-ворот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Белорусија за поттикнување и реципрочна заштита на инвестициите, со Предлог на закон;

27. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за предавање и преземање на лица со незаконски престој, со Предлог на закон;

28. Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата за признавање квалификации кои се однесуваат на високото образование во европскиот регион, со Предлог на закон;

29. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за вино, со Предлог на закон;

30. Предлог за донесување на закон за поништување на актите и правните последици од неоснованите и монтирани политички и идеолошки осуди на лица репресирани, прогонувани, затворани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност во периодот од 1944 до 1991 година, со Предлог на закон;

31. Предлог за донесување на закон за правата на прогонуваните и затвораните лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства, со Предлог на закон;

32. Барање за давање на автентично толкување на член 139 став 4 и член 151 од Законот за високото образование, поднесено од пратеникот Никола Јованов;

33. Барање за давање автентично толкување на членовите 16 и 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, поднесено од АД за градежништво „Пелагонија“ - Скопје;

34. Барање за давање автентично толкување на член 109 став 1 точка 2 од Законот за јавните патишта, поднесено од поранешниот градоначалник на општина Врапчиште;

35. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Радовиш;

36. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Битола;

37. Предлози за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија;

38. Предлози за избор на судии на апелационите судови во Би-тола, Скопје и Штип;

39. Предлози за избор на претседатели на основните судови во Битола, Крушево, Кратово, Охрид и Струга;

40. Предлози за избор на судии во основните судови во Бито-ла, Гостивар, Кавадарци, Куманово, Крушево, Охрид, Прилеп, Скопје I -Скопје, Скопје II - Скопје, Струга и Штип;

41. Предлог за именување на заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Штип;

42. Предлог за именување заменици на јавни обвинителства на основните јавни обвинителства во Кавадарци, Битола, Гевгелија и Прилеп;

43. Предлог на одлука за огласување именување заменици на јавниот обвинител на Република Македонија;

44. Предлог на одлука за разрешување и именување на член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

45. Предлог на одлука за именување претставници во Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството Скопје;

46. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Крива Паланка;

47. Предлог на одлука за разрешување и именување на претседатели и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“;

48. Предлог на одлука за разрешување и именување на претседатели и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“;

49. Предлог на одлука за разрешување и именување на претседатели и членови на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија;

50. Предлог на одлука за разрешување и именување на заменик на директорот на Македонската радио телевизија.


стенографски белешки  107 седница 29.5.2002

стенографски белешки  107 седница I продолжение 30.5.2002

стенографски белешки  107 седница II продолжение 31.5.2002

стенографски белешки  107 седница III продолжение 14.6.2002

стенографски белешки  107 седница IV продолжение 18.6.2002

стенографски белешки  107 седница V продолжение 19.6.2002

стенографски белешки  107 седница VI продолжение 8.7.2002

стенографски белешки  107 седница VII продолжение 18.7.2002

Click