Пленарни седници12 јуни 2002 година

Сто и деветта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на закон за дополнување на Законот за движење и престој на странците;

2. Предлог на закон за индустриска сопственост;

3. Предлог на закон за надворешно трговско работење;

4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите;

5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природа;

6. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање;

7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности;

8. Предлог на закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон;

9. Предлог за донесување закон за трговски друштва, со Предлог на закон;

10. Предлог на закон за стопански комори;

11. Предлог на закон за задруги;

12. Предлог за донесување на закон за вршење на занаетчиска дејност, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување закон за производство и промет на вооружување и воена опрема, со Предлог-закон;

14. Предлог на закон за безбедност на храната и предметите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната;

15. Предлог на закон за стандардизација;

16.  Предлог на закон за акредитација ;

17. Предлог на закон ЗА метрологија;

18. Предлог на закон ча поштенски услуги;

19 .    Предлог на закон за пропишување на технички барања за производите и оцена на сообразноста;

20. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на  Република МакедониЈа со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнуваее на Законот за лична карта, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи со Предлог на закон;

24. Предлог за донесување на закон за финансиска полиција, со Предлог на закон;

25. Предлог за донесување на закон за правата на прогонуваните и затвораните лица за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и на членовите на нивните семејства, со Предлог на закон;

26. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина, со Предлог на закон;

27. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Републкка Македонија и Република Албанија со Предлог на закон;

28. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македо-нија за 2001 година;

29. Барање за давање на автентично толкување на член 100 од Законот за локална самоуправа, поднесено од градоначалникот на Општина Куманово;

30. Барање за давање на автентично толкување на член 101 од Законот за Народна банка на Република Македонија, поднесено од гувернерот на Народната банка на Република Македонија;

31. Предлог за донесување на закон за ратификација на Заклучоците и Договорот за репрограмирање меѓу Владата на Република Македонија и Јапонската банка за меѓународна соработка со Предлог на закон;

32. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата за трговија со текстилни производи меѓу Република Македонија и Европската заедница, со Предлог на закон;

33. Предлог за донесуваље на закон за ратификација на Европската спогодба за пренос на барањата за правна помош, со Предлог на закон;

34. Предлог за донесување на закон за ратификација на Конвенцијата за укинување на присилна работа, со Предлог на закон;

35. Предлог за донесување на закон за ратификација на Догово-рот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Белорусија за поттикнување и реципрочна заштита на инвестициите, со Предлог на закон;

36. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за предавање на лица со незаконски престој, со Предлог на закон ;

37. Предлог за донесување на закон за ратификација на конвенцијата за признавање квалификации кои се однесуваат на високото образование во Европскиот регион, со Предлог на закон.


стенографски белешки  109 седница 12.6.2002

стенографски белешки  109 седница I продолжение 13.6.2002

стенографски белешки  109 седница II продолжение 20.6.2002

стенографски белешки  109 седница III продолжение 28.6.2002

стенографски белешки  109 седница IV продолжение 1.7.2002

стенографски белешки  109 седница V продолжение 2.7.2002

стенографски белешки  109 седница VI продолжение 3.7.2002

стенографски белешки  109 седница VII продолжение 4.7.2002

стенографски белешки  109 седница VIII продолжение 18.7.2002

Click