Пленарни седници15 јуни 2002 година

Сто и десетта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година;

2. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година;

3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија;

4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2002 година;

5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите;

6. Предлог на програма за користење на средствата остварени од приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал за 2002 година;

7. Предлог на закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност;

8. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за терминска условена продажба на акции при приватизацијата на Електростопанство на Македонија;

9. Барање за давање на автентично толкување на член 55 од Законот за судовите, а во врска со одредбата на член 53 став 2 од Законот за работните односи, поднесени од претседателите на Републичкиот судски совет на Основниот суд - Скопје II - Скопје;

10. Барање за давање на автентично толкување на член 14 став I од точка 2 од Законот за платниот промет, поднесено од Народната банка на Република Македонија;

11. Барање за давање на автентично толкување на член 7 од Законот за штрајк, поднесено од АД Винка-Виница;

12. Предлог на декларација за забрзан развој на информатичко општество и дигитална економија во Република Македонија како национал приоритет;

13. Закон за одликувања и признанија на Република Македонија;

14. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (И.Д.А.) по Договорот за кредит на Проект за реформа во јавниот сектор;

15. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење, со предлог на закон;

16. Информација за откупната политика, пласманот и цените В( Република Македонија на земјоделско-градинарските производи;

17. Информација за преземените мерки и активности во одделни региони во Република Македонија (Кавадарци, Росоман) за санирање на последиците од ниски температури врз лозовите и овошните насади;

18. Информација за состојбата со раселените лица од Липковскиот регион, со посебен осврт на проблемите на граѓаните од с.Матејче, с.Опае и с.Думановце;

19. Информација со предлог-мерки на начинот на решавање на статусот на Ромите од Косово во Република Македонија.


стенографски белешки  110 седница 25.6.2002

стенографски белешки  110 седница I продолжение 26.6.2002

стенографски белешки  110 седница II продолжение 27.6.2002

стенографски белешки  110 седница III продолжение 28.6.2002

стенографски белешки  110 седница IV продолжение 2.7.2002

стенографски белешки  110 седница V продолжение 4.7.2002

Click