Пленарни седници11 јули 2002 година

Сто и единаесетта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на одлука за именување на членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици;

2. Предлог на одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија за 2002 година;

3. Предлог на Деловних на Собранието на Република Македониј а;

4. Предлог на закон за адвокатурата;

5. Предлог на закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за терминска условна продажба на акции при приватизација на "Електростопанство на Македонија";

6. Предлог за донесување на закон за задолжување на Репуб-лика Македонија со кредит кај Кредитна банка за обнова ("КГИ") по До-говорот за кредит за Проектот за наводнување на јужниот регион на Вар-дар, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за задолжување на Репуб-лика Македонија кај Европската банка за обнова и развој по Договорот^ за кредит за Проектот за унапредување на'Цивилната воздушна пловидба, со Предлог на закон;

8. Предлог на закон за дополнување на Законот за платниот промет;

9. Предлог за донесување на закон за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат, со Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за сметководство-то за буцетите и буцетските корисници, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за сметководството за непрофитните организации, со Предлог на закон;

12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика;

13. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита, со Предлог на закон;

14. Предлог на закон за дополнување на Законот за ревизија;

15. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за данокот на финансиски трансакции, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за облигационите односи, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за договорен залог, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за заштита на посебното природно богатство, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за вино, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот на Фондот за земјоделство, со Предлог на закон;

24. Предлог за донесување на закон за земјоделско земјиште, со Предлог на закон;

25. Предлог за донесување на закон за водни заедници, со Предлог на закон;

26. Предлог на закон за снабдување со вода, одведување, пречистување и испуштање на урбани отпадни води;

27. Предлог на закон за државна помош;

28. Предлози за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија;

29. Предлози за избор на судии на Апелационите судови во Битола, Скопје и Штип;

30. Предлози за избор на претседатели на основните судови во Битола, Крушево, Кратово, Охрид и Струга;

31. Предлози за избор на судии на основните судови во Битола, Гостивар, Кавадарци, Куманово, Крушево, Охрид, Прилеп, Скопје I - Скопје, Скопје 11-Скопје, Струга и Штип;

32. Предлог за  именување на заменик на Јавниот обвинител па Вишото јавно обвинителство во Штип;

33. Предлог за именување заменици на јавни обвинители на основните јавни обвинителства во Кавадарци,Битола, Гевгелија и Прилеп;

34. Предлог на одлука за огласување именување на заменици на Јавниот обвинител на Република Македонија;

35. Предлог на закон за дополнување на Законот за одбрана;

36. Барање за давање на автентично толкување на член 54 став 1 алинеја 5 и член 95 од Законот за локалната самоуправа, поднесено од Советот на општина Петровец;

37. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование, со Предлог на закон;

38. Предлог на закон за плаќање на дополнителна поштенска марка "Недела на деца со посебни потреби".


стенографски белешки  111 седница 11.7.2002

стенографски белешки  111 седница I продолжение 12.7.2002

стенографски белешки  111 седница II продолжение 15.7.2002

стенографски белешки  111 седница III продолжение 16.7.2002

стенографски белешки  111 седница IV продолжение 18.7.2002 

Click