Пленарни седници18 јули 2002 година

Сто и тринаесетта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

-Престанок на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија.


стенографски белешки  113 седница 18.7.2002


 

Click