Пленарни седници30 ноември 2001 година

Деведесет и четврта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за избор на членови на Владата на Република Македонија;

2. Предлог за разрешување на заменик-министер;

3. Предлог за именување на заменици министри во Владата на Република Македонија.


стенографски белешки  094 седница 30.11.2001

Click