Пленарни седници7 ноември 2001 година

Деведесет и шеста седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Верификација на мандат на пратеници во Собранието на Република Македонија;

2. Предлог на Буџет на Република Македонија за 2002 година;

3. Предлог за донесување на закон за извршување на  Буџетот на Република Македонија за 2002 година, со Предлог на закон;

4. Предлог за донесување на закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2002 година, со Предлог на закон;

5. Предлог на одлука за целите и задачите на монетарната по-литика за 2002 година;

6. Предлог на одлука за девизната политика и Проекција на платниот биланс на Република Македонија за 2002 година;

7. Предлог на завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2000 година;

8. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за царинска тарифа со Предлог на закон;

9. Предлог на одлука за потврдување на Годишната сметка на Народната банка на Република Македонија за 2000 година;

10. Предлог на одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 2001 година;

11. Предлог за донесување на закон за супервизија на осигурување, со Предлог на закон;

12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот на платниот промет;

13. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за данокот на добивка, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за дополнување на Законот за персонален данок на доход, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и забавните игри, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на Органите на државната управа, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за надворешно трговско работење, со Предлог на закон;

19. Предлог на одлука за основање на пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина;

20. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија;

21. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев";

22. Предлог на одлука за огласување избор на судии на основни судови;

23. Предлог на одлука за огласување избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија;

24. Предлог на одлука за огласување избор на судии на апелационите судови Скопје, Битола и Штип.

стенографски белешки  096 седница 25.12.2001

стенографски белешки  096 седница I продолжение 26.12.2001

стенографски белешки  096 седница II продолжение 27.12.2001

стенографски белешки  096 седница III продолжение 10.1.2002

стенографски белешки  096 седница IV продолжение 15.1.2002

Click