СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË POLONISË


 Kryetar: STANKA ANASTASOVA

Anëtarë: SVETLLANA JAKIMOVSKA  
                  LILJANA POPOVSKA  
                  ALEKSANDAR SPASENOVSKI 
                  NEDIM RAMIZI
                  STOJKO PAUNOVSKI 
                  SVETLLANA MAZGALLOSKA-VUÇETIQ