СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


GRUPI PARLAMENTAR I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË PËR BASHKËPUNIM ME PARLAMENTIN E REPUBLIKËS SË SLLOVAKISË 


 Kryetar: SONJA MIRAKOVSKA

AnëtarëSVETLLANA KARAPETROVA  
                  NADA CIPUSHEVA  
                  SUZANA ANOVA 
                  HAJRIJE MISIMI 
                  ERDOGAN CAPAÇ
                  DIVNA JOVKOVSKA-EVTIMOVSKA