2011Понеделник, 31 јануари 2011 година

Консултации за модернизација на Европскиот пазар на јавни набавки

Европската комисија на 27 јануари оваа година во Брисел одржа јавна консултација и отворена дебата со заинтересирани субјекти, посветена на модернизација на правилата, алатките и методите на јавните набавки.

Јавните набавки претставуваат околу 17% од БДП на Европската унија. Искористувањето на овој процент на најдобар можен начин е од суштинско значење за европската економија. Од страна на заинтересираните субјекти е побарано да се изврши ревизија на системот за јавни набавки во ЕУ, рационализирање на процедурите и подобро прилагодување кон новите предизвици.

Европската политика за јавни набавки треба да обезбеди поефикасно користење на јавните средства со цел да се обезбеди поддршка на растот и создавање на работни места.

Компаниите, особено средните и малите претпријатија, имаат потреба за подобар и полесен пристап до јавните договори во ЕУ за да можат целосно да ги користат придобивките од Европскиот пазар на јавни набавки. Набавувачите имаат потреба од едноставни и флексибилни процедури заради ефикасен придонес во постигнувањето на заeдничките цели од Европската стратегија 2020, односно поттикнување на иновации, заштита на животната среддина, борбата против климатските промени и социјалното исклучување. Електронските јавни набавки придонесуваат за поефикасни постапки, подобар пристап на компаниите и обезбедуваат поголем избор за набавувачите.

Правилата за јавни набавки на ЕУ предвидуваат постапки за доделување на договори со обезбедување на транспарентен, подеднаков пристап и праведна конкуренција во рамките на Европскот пазар на јавни набавки. Актуелната законска рамка за јавни набавки на ЕУ се директивите 2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ кои имаат за цел пред се да обезбедат дека економските оператори ги уживаат основните слободи: слободно движење на стоки, капитал, услуги и луѓе.

Во Зелената книга (Green Paper) се идентификувани можните клучни области за реформа и мислењата за можностите за промени на законодавството. Дополнително, Европската комисија во моментов превзема сеопфатна ex post проценка со цел да изврши преглед на ефикасноста и економичноста на постојните европски правила за јавни набавки.

За резултатите од проценката на ЕК како и за консултациите во рамките на Зелената книга, се очекува да се дискутира на конференција за реформата во областа на јавните набавки, планирана да се одржи во јуни оваа година во Брисел.

Click