Парламентарен институт

Истражувачки работи по сопствена иницијатива на Парламентарниот институт - 2020 година


1. МЕРКИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ И ЕП ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КОВИД-19 (КОРОНА-ВИРУС) -кратка информација

2. ЕВРОПСКА ДИРЕКТИВА ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИСКИ ФИРМИ - кратка информација

3. СИСТЕМОТ НА ОБУКИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЦРНА ГОРА И ХРВАТСКА - компаративна анализа

4. БУЏЕТСКИ ИМПЛИКАЦИИ ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, ЦРНА ГОРА, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА -тематска анализа

5. МЕРКИ И ОГРАНИЧУВАЊА ДОНЕСЕНИ ОД ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕУ ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО НА КОВИД-19 - студија

6. РОДОВО НАСОЧЕНО ЈАВНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ -компаративна анализа

7. КОРИСТЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ЕУ ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛНА ПАНДЕМИЈА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА-ВИРУСОТ -кратка информација

8. ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОВИД-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ИЗБРАНИ ДРЖАВИ ОД РЕГИОНОТ - студија

9. ПАРЛАМЕНТИТЕ И КОВИД-19: САНИТЕТСКИ И ХИГИЕНСКИ СТАНДАРДИ, НАЧИН НА ОРГАНЗИРАЊЕ НА ПЛЕНАРНИ СЕДНИЦИ И КОМИСИИ И СОРАБОТКА СО ЈАВНОСТА - кратка информација

10. ПРОПОРЦИОНАЛНИОТ ИЗБОРЕН СИСТЕМ ВО ЕДНА ИЗБОРНА ЕДИНИЦА НАСПРОТИ ПРОПОРЦИОНАЛНИОТ ИЗБОРЕН СИСТЕМ ВО ПОВЕЌЕ ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ - студија

11. РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА – кратка информација

12. КВАНТИФИКАЦИЈА НА РОДОВАТА СЕНЗИТИВНОСТ НА СОБРАНИЕТО СО ОСВРТ НА ПРАТЕНИЧКИОТ СОСТАВ 2016-2020 – квантитативен преглед

13. РОДОВО СЕНЗИТИВНО СОБРАНИЕ (2016-2020) - инфографик

14. КАКО ДО РОДОВО СЕНЗИТИВНО ЗАКОНОДАВСТВО - инфографик 

15. УЛОГАТА НА ПАРЛАМЕНТИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРИСТАПУВАЊЕ НА ДРЖАВИТЕ ВО ЕУ - студија

16. ПРОЦЕС НА ПРИСТАПУВАЊЕ ВО ЕУ - инфографик

17. ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА-ИНСТРУМЕНТ ЗА НАДЗОР НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ - компаративен преглед

18. КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ НАПРЕДОК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОГЛАВЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2009 - 2020 ГОДИНА  - студија 

19. СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО – ЗАШТИТА, СПРЕЧУВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА – инфографик

20. ПРАВНА РАМКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТАТА ОД ДОМА ВО ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ НА ЕУ И ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - компаративен преглед  

 
 
 
 
 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.