Парламентарен институт

Истражувачки работи по сопствена иницијатива на Парламентарниот институт - 2021 година


1. РОДОВОТО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА: ЗАКОНСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА, СОСТОЈБА И ИДНИ ПРЕДИЗВИЦИ - кратка информација

2. НАЧИНИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИТНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ВО ПАРЛАМЕНТИТЕ - кратка информација

3. НАЦРТ-ЗАКОН ЗА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНИ ФИНАНСИИ - кратка информација

4. ПОДНЕСУВАЊЕ ПЕТИЦИИ НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК - кратка информација

5. НАЧИНИ НА РЕГУЛИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ И СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО ИЗБРАНИ ЗЕМЈИ - кратка информација

6. КОВИД-19 ВАКЦИНАЦИЈА - инфографик

7. РОДОВО СЕНЗИТИВНО СОБРАНИЕ - инфографик

8. ИНДЕКС НА ПЕРЦЕПЦИЈА НА КОРУПЦИЈА 2016-2020 ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - инфографик

9. ВИДОВИ СТИМУЛАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ВЕЛОСИПЕДИ - кратка информација

10. ОДРЖУВАЊЕ ИЗБОРИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА - компаративен преглед

11. ИЗБРАНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ 2005 – 2021 - информатор за социјални, економски и буџетски индикатори за Република Северна Македонија

12. УДЕЛ НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ ВО ВКУПНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ЕУ (2000-2019) - инфографик

13. ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВРЗ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - инфографик

14. НАЦРТ-ЗАКОН ЗА ИНСОЛВЕНТНОСТ - кратка информација

15. НАЦРТ-ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ВО ВРСКА СО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА СПРЕЧУВАЊЕ, ИСТРАГА, ОТКРИВАЊЕ ИЛИ ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ИЛИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИ САНКЦИИ - кратка информација

16. НАЦРТ-ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ - кратка информација

17. ЗАСТАПЕНОСТ И УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИЦИ ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ - компаративна анализа 

18. ЗАСТАПЕНОСТ И УПОТРЕБА НА ДИГИТАЛНИ УЧЕБНИЦИ ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ - инфографик

19. СПЕЦИЈАЛНИ АГЕНЦИИ НА ЕУ ЗА ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - кратка информација

20. УСТАВНИ СУДОВИ - компаративен преглед

21. СПЕЦИЈАЛНИ АГЕНЦИИ НА ЕУ ЗА ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - инфографик

22. УРЕДУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ - компаративен преглед

23. ПРАВНО ПРИЗНАВАЊЕ НА РОДОТ ВО НЕКОИ ОД ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕУ - компаративен преглед

24. ИЗДВОЕНИ БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВЛАДИНАТА ПОТПРОГРАМА П1 - МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД-19 КРИЗАТА ВО 2020 ГОДИНА - инфографик

​25. ПРАТЕНИЧКИ СОСТАВИ 1991-2024, СТРУКТУРА И СТАТИСТИКА - инфографик

26. КОМПАРАТИВЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВЕШТАИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ОСТВАРЕНИОТ НАПРЕДОК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОГЛАВЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2009 - 2021 ГОДИНА - студија

27. ПРАВНИ МОЖНОСТИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТАВКА НА ВЛАДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - кратка информација

28. МАКЕДОНСКИОТ УСТАВЕН РАЗВОЈ - хронолошки преглед

29. МАКЕДОНСКИОТ УСТАВЕН РАЗВОЈ - инфографик

30. ИЗМЕНА НА УСТАВИТЕ ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ ВО ЕВРОПА - кратка информација

31. ИЗМЕНА НА УСТАВИТЕ ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ ВО ЕВРОПА - инфографик

32. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ПАСИШТА - компаративен преглед

33. КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ И НИВНИОТ ОПФАТ ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ - компаративен преглед

34. УЧИЛИШНА ПРИДРУЖБА И СТРУЧНА ПОДДРШКА НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - компаративен преглед

35. ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА ВО ЕВРОПА: ПОТЕКЛО И ПРИЧИНИ - тематска анализа

36. ЗАБРАНА И ОГРАНУЧУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИКА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ВО ИЗБРАНИ ДРЖАВИ ВО ЕУ - компаративен преглед

 
 
 
 
 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.