Пратенички прашањаСедница 40 - усно 12.01.2009

Кој е мотивот на заговарачите за девалвација и дали постои реална опасност да дојде до тоа. 

Од: КАТЕРИНА ДИМЕСКА За: Министер за финансии

Одговорил:  Министер за финансии 12.01.2009 

Прашање Одговор  
 

Click