Пратенички прашањаСедница 40  12.01.2009

Што превзема Министерството за труд и социјална политика за подобрување на административниот дел на различните видови социјални бенефиции преку центрите за социјална работа.

Од: ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За: Министер за труд и социјална политика

Одговорил:  Министер за труд и социјална политика 23.01.2009 
 
Прашање  Одговор  
 

Click