03.06.2009

дали има надзорен орган кој ја надгледува изградбата на спортската сала во село Слупчане.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Влада на Република Македонија24.06.2009

дали смилево ќе биде дел од националната програма за одбележување на празникот илинден.

Од: ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ  За: Министер за култура25.06.2009

кога ќе заврши постапката за ликвидација на јп за водостопанство преспанско езеро.

Од: АНЕТА СТЕФАНОВСКА  За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствоСедница 62 25.06.2009

зошто во министерството за одбрана се врши дискриминација во застапувањето на албанците во мисиите на нато и еу.

Од: БЕСИМ ДОГАНИ За: Влада на РМСедница 62 25.06.2009

колку возила се одземени од граѓаните од 01.09.2007 до денес со образложение дека направиле царински прекршок.

Од: ТАЛАТ ЏАФЕРИ За: Министер за финансии,Министер за внатрешни работиСедница 62 25.06.2009

што ќе превземе министерството за внатрешни работи за надминување на проблемите со кои се соочуваат жителите од општините тетово, гостивар, дебар, струга, куманово и скопје при стекнување со правото на државјанство.

Од: ТАЛАТ ЏАФЕРИ За: Министер за внатрешни работиСедница 62 25.06.2009

на кој начин владата ќе ги поттикне институциите кои се задолжени за чистење на патиштата да си ја завршат работата.

Од: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА За: Влада на РМ

Click