Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

кога одредбите на законот за правото на родителски додаток за дете ќе почнат да се применуваат на целата територија на република македонија.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ  За: Министер за труд и социјална политика

Одговорил:  Министер за труд и социјална политика 21.08.2009

Прашање Одговор

Click