Пратенички прашањаСедница 67  30.07.2009

зошто на нашите гранични премини патниците се задржуваат подолго во споредба со граничните премини на соседните држави.

Од: СТОЈАН АНДОВ За: Министер за економија

Одговорил:  Министер за економија 14.09.2009

Прашање Одговор

Click