Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

дали во полошкиот регион се планира изградба на постројки за обработка на сметот.

Од: СУЛЕЈМАН РУШИТИ За: Министер за животна средина и просторно планирање

Одговорил: Министер за животна средина и просторно планирање  16.09.2009

Прашање Одговор

Click