Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

За што се искористени средствата од посебниот фонд за вработување на инвалидни лица кој што е во рамките на Агенцијата за вработување.

Од: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА За: Влада на РМ

Одговорил: Влада на РМ  27.11.2009

Прашање Одговор

Click