Plenarni sednici
 
Пленарни седници


30 мај 2001 година

Педесет и шеста седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог за донесување на закон за одбрана, со Предлог на закон;

2. Интерпелација за работата на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија, Љупчо Јакимовски;

3. Предлог на закон за заштита на децата;

4. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2000 годииа, со Предлог на закон;

5. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за здравствено осигурување, со Предлог на закон;

6. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за потикнување и помагање на технолошкиот развој, со Предлог на закон;

9. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиска дејност, со Предлог на закон;

10. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, со Предлог на закон;

11. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за дополнување на законот за вино, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радио телевизија со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за поттикнување на активности за заштита на Дојранското езеро, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на законот за пасиштата, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за надворешни работи, со Предлог на закон;

20. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал, со Предлог на закон;

21. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за патен сообраќај, со Предлог на закон;

22. Предлог за донесување на закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за поттикнување и заемна заштита на инвестици, со Предлог на закон;

23. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Луксембург за патен превоз на патници и стока, со Предлог на закон;

24. Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот од 3 јуни 1999 година кој се однесува на измена на Конвенцијата за меѓународен железнички превоз (КОТИФ) од 9 мај 1980 година, со Предлог на закон;

25. Предлог за донесување на закон за ратификација на Третиот дополнителен протокол кон Спогодбата за мултинационални мировни сили на Југоисточна Европа, со Предлог на закон;

26. Предлог за донесување на закон за ратификација на Будимпештански договор за меѓународно признавање на депонирањето на микроорганизми за потребите на постапката за патентирање, со Правилник, со Предлог на закон;

27. Предлог за донесување на закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт за економска и техничка соработка, со Предлог на закон;

28. Предлог за донесување на закон за ратификација на Протоколот за утврдување на пречистениот текст на меѓународната конвенција на EUROKONTROL  за соработка во безбедноста на воздушниот сообраќај од 13 декември 1960 година, со разните измени и дополненија, со Предлог на закон;

29. Предлог за донесување на закон за азил;

30. Предлог на одлука за основање на анкетна комисија за испитување на настаните што се случија на денот на гласањето на локалните избори 2000 година;

31. Предлог за разрешување на судии на Апелациониот суд во Скопје;

32. Предлог за разрешување на судија на Апелациониот суд во Битола;

33. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Гевгелија;

34. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Битола;

35. Предлог за разрешување на судија на Основниот суд во Кавадарци;

36. Предлог на одлука за огласување избор на судии во Алелациониот суд на Скопје и на Апелациониот суд во Битола;

37. Предлог на одлука за огласување избор на претседатели на основни судови во Република Македонија;

38. Предлог на одлука за огласување избор на судии на основните судови во Тетово, Кавадарци и Кратово;

39. Предлог на одлука за огласување именување заменик на јавниот обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје;

40. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација, Здравствен дом „Неготино“ -Неготино;

41. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор иа Јавната здравствена организација Здравствен дом „Кратово“ -Кратово;

42. Предлог на одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација, Медицински центар - Кочани;

43. Предлог на одлука за разрешување и избор на член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „Куманово“ - Куманово;

44. Предлог на одлука за разрешување и избор на член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар „Академик проф. д-р Димитар Арсов“ - Крива Паланка;

45. Предлог на одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декани, два продекани на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје;

46. Предлог на одлука за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток;

47. Предлог на одлука за именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

48. Предлог на одлука за разрешување и избор на член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација „Клиника за максофацијална хирургија" - Скопје;

49. Предлог на одлука за разрешување и избор на член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација „Медицински центар“-Штип;

50. Предлог на одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - Скопје;

51. Информација за причините поради кои учебната 2000/2001 година не може да започне во основното училиште во село Жировница.


стенографски белешки  056 седница 30.5.2001

стенографски белешки  056 седница I продолжение 5.10.2000

стенографски белешки  056 седница II продолжение 17.5.2000

стенографски белешки  056 седница III продолжение 9.11.2000

стенографски белешки  056 седница IV продолжение 14.11.2000

стенографски белешки  056 седница V продолжение 22.11.2000

стенографски белешки  056 седница VI продолжение 23.11.2000

стенографски белешки  056 седница VII продолжение 24.11.2000

стенографски белешки  056 седница VIII продолжение 4.12.2000

стенографски белешки  056 седница IX продолжение 12.12.2000

стенографски белешки  056 седница X продолжение 20.12.2000

стенографски белешки  056 седница XI продолжение 22.5.2001

стенографски белешки  056 седница XII продолжение 30.5.2001

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.