Plenarni sednici
 
Пленарни седници


24 јануари 2001 година

Шеесет и шеста седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија;

2. Предлог за избор на член на Владата на Република Македонија;

3. Предлог за разрешување заменици на министри;

4. Предлог за именување заменици на министри;

5. Предлог на буџет на Република Македонија за 2001 година;

6. Предлог за донесување на закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година, со Предлог на закон;

7. Предлог за донесување на закон за извршување на Буцетот на Република Македонија за 2001 година, со Предлог на закон;

8. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите, со Предлог на закон;

9. Предлог на одлука за целите и задачите на монетарната политика во 2001 година;

10. Предлог на одлука за девизната политика Проекција на платниот биланс на Република Македонија за 2001 година;

11. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот дакок од доход, со Предлог на закон;

12. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од добивка, со Предлог на закон;

13. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, со Предлог на закон;

14. Предлог за донесување на закон за изменување на Законот за акцизите, со Предлог на закон;

15. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за царинската тарифа со Предлог на закон;

16. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за административни такси, со Предлог на закон;

17. Предлог за донесување на закон за утврдување и наплата на јавни приходи, со Предлог на закон;

18. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, со Предлог на закон;

19. Предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за осигурување, со Предлог на закон;

20. Предлог на национална програма за култура за периодот од 2001 до 2005 година;

21. Предлог на закон за дополнување на Кривичниот законик;

22. Предлог на закон за облигационите односи;

23. Предлог на закон за сопственост и други стварни права;

24. Предлог за донесување на закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, со Предлог на закон;

25. Предлог за донесување на закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, со Предлог закон;

26. Предлог за донесување на закон за ратификација на Европс-ката конвенција за известување за странско право, со Предлог на закон;

27. Предлог за донесување на закон за ратификација на Дополнителниот протокол кон Европската конвенција за известување за странско право со Предлог на закон;

28. Предлог за донесување на закон за акцизи;

29. Предлог за донесување на закон за девизно работење;

30. Предлог за донесување на закон за платен промет;

31. Предлог за донесување на закон за трансформација на Заводот за платен промет;

32. Предлог за донесување на закон за електронски облик и потпис;

33. Барање за давање на автентично толкување на одредбата од член 4 од Законот за денационализација, поднесено од пратеникот Чедомир Краљевски и барање за давање на автентично толкување на член 4 став 7 од Законот за денационализација, поднесено од Здружението за заштита на интересите на сопственици на одземените имоти;

34. Барање за давање на автентично толкување на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со  општествен капитал, поднесено од Агенцијата на Република Македонија за приватизација;

35. Барање за давање на автентично толкување на член 1, член 2,
член  3,   член 14 точка 10 и член 37 став 2 од Законот за персоналниот данок од доход, поднесено од Групацијата на собирачи и преработувачи на секундарни суровини при Стопанската комора на Македонија;

36. Предлог за избор на претседатели на основни судови;

37. Предлог на одлука за огласување избор на судии на основните судови во Гостивар, Кавадарци, Прилеп, Скопје I - Скопје и Струга;

38. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за основање на Совет за меѓунационални односи;

39. Предлог на одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија;

40. Предлог иа одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација „Медицински центар" - Дебар;

41. Извештај за работата на Комисијата за надзор над работата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање за периодот од мај 1999 година до мај 2000 година;

42. Информација за загрозеноста на животната средина од загадување од ТЕЦ „Осломеј“ - Кичево.


стенографски белешки  066 седница 24.1.2001

стенографски белешки  066 седница I продолжение 30 .1.2001

стенографски белешки  066 седница II продолжение 31.1.2001

стенографски белешки  066 седница III продолжение 1.2.2001

стенографски белешки  066 седница IV продолжение 6.2.2001

стенографски белешки  066 седница V продолжение 13.2.2001

стенографски белешки  066 седница VI продолжение 14.2.2001

стенографски белешки  066 седница VII продолжение 15.2.2001

стенографски белешки  066 седница VIII продолжение 20 .2. 2001

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.