АБДИЛАЌИМ АДЕМИ

 

 


   
Член на ДУИ. Роден 1969 година во с. Јегуновце, Р. Македонија. Албанец. Висока школска подготовка. Без работно искуство. Живее во с. Шемшево.      
 

НАТАША БИКОВСКА

 

 

 

  


Член на СДСМ Родена 1962 во Берово, РМ. Македонка Има високо образование. Работела две години како Републички санитарен и здравствен инспектор, а десет години како доктор на медицина Брза помош во Здравтвен дом Берово.Добро се служи со Рускиот јазик. Живее во Берово. Роден 1949 година.

  

ЗОРАН ТОМИЌ

 

    
Член на СДСМ Роден 1962 година во Тетово, РМ. Србин. Има високо образование. Работел како адвокат. Учи англиски јазик. Живее во Тетово.

  

ГАЈУР САРАЧ

 

 


   
Роден 1957 г. во Гостивар, РМ. Турчин. Има завршено економски факултет. Работел како финансиски директор во државна фирма до 1990 г. Од 1990 г. работел приватно како финансиски експерт. Живее во Гостивар. 

РИСТО ПЕЈОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-НП. Роден 1949 г. во Битола, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел како доктор по општа медицина, потоа специјалист по општа хирургија и урологија. Живее во Велес.

СЛАВИЦА СТАНКОВСКА

 

 

 

 


Член на СДСМ Родена 1950 година во Куманово, РМ. Македонка. Има високо обазование Работно искуство од 26 години, од кои 1 година како времен управник во гимназијата "Гоце Делчев" во Куманово, 6 месеци како В.Д. директор, 2.5 години директор, остатокот како професор по хемија во гимназијата. Зборува доборо француски јазик. Живее во Куманово. 

ТОМЕ ТРОМБЕВ

 


  
 


     
 

Член на СДСМ Роден 1961 година во Битола, РМ. Македонец. Има високо образование. 1985-1992 раководител на објекти ГП "Гранит" ОО Битола; 1992-1994 помошник на директорот, а од 1994-1997, директор на истото претпријатие; 1997-1998 министер на Министерство за урбанизам, градежништво о заштита на животна средина; 1998-1999 виш советник на претседателот на УО ГП "Гранит" АД; 1999-2001 координатор на проекти во Албанија, на ГП "Гранит" АД; 2001 заменик министер на МТВ. Добро зборува англиски јазик. Живее во Битола.     
  

ГЗИМ ОСТРЕНИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


 Член на ДУИ. Роден 1942 г. во Дебар, РМ. Албанец. Има завршено високо образование-филозофија-социологија. Работел како учител, претседател на Општинскиот комитет на Сојузот на социјалистичката младина-Дебар, инспектор за граница и странски и други служби во ОВР-Дебар, командант на Територијалната орбрана на Општината Дебар, шеф на главниот штаб на Заштитниот корпус на Косово, шеф на Главниот штаб на ОНА на Македонија. Се служи со Англискиот јазик. Живее во Дебар.

  

ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 

 

 


   

Член на СДСМ Роден 1955 година во Скопје, РМ. Македонец. Има високо образование. 1984-1986, секретар во А.Д. фабрика за градежни материјали; 1986-1990, секретар на Извршен совет - Неготино; 1991-2002, секретар на " Здружение на возачИ", Неготино. Живее во Неготино.

  

САШКО КЕДЕВ

 

 


   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1962 година во Штип, РМ. Македонец . Доктор на медицински науки. Лекар специјалист-кардиолог. Доцент на Медицинскиот факултет, сертифициран европски интервентен кардиолог, сертифициран интервентен кардиолог во САД. Добро знае англиски и италијански јазик. Живее во Скопје. 

ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА

 

 

 

 

Член на СДСМ Родена 1947 година во с. Октиси, Струга, РМ. Македонка. Има високо образование. Работела во Дистрибуција, Струга, како раководител на план, развој, инвестиции и техничка документација. Се служи со француски јазик. Живее во Струга. 

Флоровски Александар

 

 
  
 


    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ и на Централниот комитет. 
      
Претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Чаир, Скопје. Претседател на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Грција. 
      
Роден 1957 година во Будимпешта, Република Унгарија. Македонец. Завршил средно стручно училиште во Скопје. Бил советник на градоначалникот на општина Чаир, Скопје. Добро ги знае грчкиот, унгарскиот и бугарскиот јазик, а се служи со чешкиот, полскиот и англискиот јазик. Бил пратеник во Собранието на РМ во мандатниот период од 1991 до 1994 година. Живее во Скопје.
      

НИКОЛА Б. КАМЧЕВ

 

 

 

 

Член на СДСМ Роден 1940 година во Гевгелија, РМ. Македонец. Магистер по медицински науки. Работел во ЈЗО Здравствен дом, Радовиш како лекар. Потоа, 4 години како специјалист, а од 1978 гинеколог-акушер. Се служи со руски и француски јазик. Живее во Радовиш.

  

БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 

 

 


   

Член на СДСМ. Родена 1950 г. во Скопје, РМ. Македонка. Инженер-технолог. Од 1974-1978 г., работела како секретар на претседателството на ГКССММ-Скопје, од 1992-2000 во претставништво на Шемоимпекс С.П.Ц. Милано, Италија, а од 2000 г. во А.Д. И- трејд доо, Скопје. Добро зборува англиски, а се служи со грчки јазик. Живее во Скопје. 
  

АГИМ ЏЕЉИЉИ

 

 


   
Член на ДУИ. Роден во 1958 година во с. Пршовце, општина Теарце. Албанец. Завршил Медицински факултет и работел како доктор по општа медицина во сопствена ординација ЗО „Премедика“, с. Пршовце. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Прешовце, општина Тетово.     
  

ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА

 

 


   
Член на ВМРО-ДПМНЕ Родена 1968 година во Скопје, РМ. Македонка. Магистер на науки. Работела како доцент на Факултетот за музичка уметност, директор на Македонската филхармонија и претседател на УО на фестивалот “Охридско лето”. Била министер за култура во Владата на Република Македонија, претседател на Националната комисија на УНЕСКО, претседател на паневропската интервладина организација за аудиовизуелни уметности "Еурека-аудиовизуел". Добро зборува англиски, се служи со француски, учи италијански јазик. Живее во Скопје.

       
 

ЉУПЧЕ МЕШКОВ

 

 

 

  


Член на ЛП Роден 1948 година во Скопје, РМ. Македонец. Има високо образование. Од мај 1973 е вработен во фондот на ПИОМ, со прекин од четири месеци, кога извршува должност на секретар на Секретаријатот за организација и прописи во Собранието на Скопје. Од декември 2000 година, директор на Фондот. Добро зборува англиски јазик. Живее во Скопје     
  

ЏЕВДЕТ НАСУФИ 

 

 


   
Член на ДПА Роден 1948 година во Велешта, Струга, РМ. Албанец. Магистер на науки. Бил заменик на претседателот на Владата на Република Македонија. Добро зборува англиски јазик. Живее во с. Велешта, Струга. 

МИТЕ НИКОЛОВ

 

 

 


 

Член на СДСМ. Роден 1949 година. 

СПИРО МАВРОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-НП. Роден 1957 година во Свидница, Р.Полска. Македонец. Завршил Технолошки факултет. Работел како помошник директор за производство во РЕК Битола. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Битола.
      

НЕЛКО СТОЈАНОСКИ

 


  
 


    
 
   
Член на ЛДП. Роден 1945 во с. Нерези, Струга, РМ. Македонец. Доктор на науки. 
Од 1973-1976 бил професор во средно училиште. Од 1976-2002 бил од асистент до професор во Филозофскиот факултет во Скопје. Добро зборува француски јазик. Живее во Скопје 

ФАЗЛИ ВЕЛИУ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Роден на 4 јануари 1945 година во с. Колари, Кичево. Албанец. Високо образование. Професор по лингвистика. Магистер.   
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
   
   АДНАН ЌАХИЛ     

 

 

 

 

 

Член и претседател на Партијата за движење на Турците во Македонија. Роден 1960 година во Скопје. Турчин. М-р по хемиски науки. Бил министер во Влада во претходниот состав.

  

КАРОЛИНА РИСТОВА

 

 

 РОДЕНА: 30.09.1970, Радовиш, Република Македонија;

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 1994 - Дипломиран правник (правосудна насока), Правен факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј;
 • 1996 (Јули-Август) - Хашка Академија за меѓународно право (меѓународно јавно право), Хаг, Холандија (уверение за посетување);
 • 1998 - (Јули -Август) - Универзитетска програма за транснационално право на Правен факулет на Универзитетот Дјук (САД) и Правен факултет на Универзитетот во Женева (Швајцарија): (уверение за положени испити: Меѓународно кривично право, Компаративно уставно право, Вовед во американското право);
 • 2000 -Магистар по меѓународно и компаративно право (со почесна деноминација"со истакнување"), Правен факултет, Универзитет Џорџтаун, Вашингтон, САД; (Магистерска теза: "Правните аспекти на проширувањето на ЕУ и Балканските држави");
 • Во тек: Магистерски студии од областа на правно-политичките и политичките науки со одобрен магистарски труд на тема: "Феминистичките теории за политиката" на Правниот факултет "Јустинијан Први", Универзитет Св. Кирил и Методиј;

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

(1995-1998) - Демонстратор (1998-2002 / тековно во мирување) и помл. асистент на Правниот факултет "Јустинијан Први" на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"; Преку 15 објавени стручни и научни трудови во домашни и странски научни публикации (вклучително и од издавачката куќа Oxford University Press) во областа на научен и истражувачки интерес: меѓународно и компаративно право, право на ЕУ, правна и политичка теорија/филозофија, женски студии; Учество на над 10-ина научни и стручни семинари во земјата и странство.

ПОЛИТИЧКА КАРИЕРА:
    Партиска кариера:

 • 992-1995: Член на Извршниот одбор на СДММ (сектор за женски прашања; меѓународна соработка);
 • 1993-1995: Член на ЦО и Претседателство на СДСМ;
 • 1998-2002: Член на ЦО на СДСМ; Член на Комисијата за меѓународна соработка на ЦО СДСМ;
 • 2002- тековно: Член на ЦО СДСМ и член на Претседателството на ЦО СДСМ (по функција);
 • 2003-тековно: В.Д. Меѓународен Секретар на СДСМ;

АНГАЖМАНИ И ФУНКЦИИ ВО ЛОКАЛНАТА И ЦЕНТРАЛНАТА ДРЖАВНА ВЛАСТ:

 • 1996- Кандидат на листата за советници за Советот на Општината К. Вода, локални избори (неизбрана);
 • 1996-2000: Надворешен член на Комисијата за статутарно-правни прашања на Советот на К.Вода (преставник на СДСМ);
 • 2000-2002: Член на Советот на Град Скопје (Претседател на Комисијата за :меѓународна соработка, член на Комисијата за правни прашања);
 • 2002-2006: Пратеник во Собранието на Р.М (пратеничка група на СДСМ; известител на пратеничката група за надворешна политика и евроинтегрции);
 • Собраниски комисии: претседател на Комисијата за европски прашања (2003-тековно); Комисија за надворешна политика (2002-тековно); Заменик-претседател на Комисијата за уставни прашања(2002-тековно); Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните (2002-2003);
 • Собраниски делегации: Член во Делегација во Интерпарламентарната Унија (2002-тековно); Потпретседател на Делегацијата за соработка со Европскиот парламент (2002-2003);

ЈАЗИЦИ: Македонски, Српски/Хрватски, Англиски, Германски (пасивно);
       

КАМЕ ПЕТРОВ

 

 

 


 

Член на СДСМ Роден 1950 година во Велес, Р.М. Македонец. Има високо образование. Работел како директор на Хидросистемот "Лисиче", Велес и како адвокат. Се служи со францускиот јазик. Живее во Велес.     
  

ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ

 

 


   
Член на ВМРО- ДПМНЕ. Роден 1948 година. Македонец. Завршил Виша земјоделска школа. Работел како референт во Управата за јавни приходи, бил референт во ПЕ на Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство, шеф на царинска испостава - Струмица и во Царинска Управа во Скопје. Претседател на ОК на ВМРО- ДПМНЕ на Струмица. Живее во Ново Село.

  

ЏЕЗАИР ШАЌИРИ

 

 


   
Член на НДП. Роден 1965 г. во Танушевци, РМ. Албанец. Има средно образование. Добро зборува француски, англиски и германски јазик. Живее во Скопје. 

САШО ДОХЧЕВ

 

 

 

 

Член на СДСМ. Роден 1961 г. во Скопје, РМ. Македонец. Има завршено медицински факулет-специјалист хирург-уролог. Од 1988 г. работел во Клиниката за урологија при Клиничкиот центар во Скопје, прво како волонтер, а од 1990 г. како редовно вработен. Од 1993 г. е избран за помошник асистент на катедрата по хирургија, а од 1996 е специјалист уролог и редовен асистент. Бил шеф на одделот “Операциони Сали”. Повеќе пати бил на стручни престои, конгреси, симпозиуми во и надвор од државата. Добро зборува англиски јазик. Живее во Скопје.

  

ЈУСУФ АРИФИ

 

 


   
Член на ДУИ. Роден 1963 година во Камењане, Тетово, Р.Македонија. Албанец. Завршил Факултет на физичка култура. Работел како наставник во ОУ "Наим Фрашери" во Боговиње и во тетовската гимназија "Кирил Пејчиновиќ". Член на ДУИ од нејзиното формирање. Живее во с. Камењане, Тетовско. 

БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Роден 1966 година во Битола, Р.Македонија. Македонец. Има високо образование и бил вработен во Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство како државен ветеринарен инспектор, а на функцијата пратеник доаѓа од работното место в.д. директор на ЈП "Стрежево" од Битола.
Го учи англискиот јазик. Од 1994 до 1997 година бил секретар на СДММ-ЛК Битола, а од 1997 до 31 октомври 2003 година секретар на Општинската организација на СДСМ - Битола. Живее во Битола. 

ДРАГАН ЃОРЃИЕВ

 

 

 


 

Член на СДСМ Роден 1968 година во Ново Село, РМ. Македонец. Дипломиран Електро инженер. Сопственик на приватна фирма МАСТЕР -ДООЕЛ. Се служи со француски, учи англиски јазик. Живее во Ново Село. 

ВЛАДО ПАУНКОВ

 

 

 


 

Член на СДСМ. Роден 1953 г. во Богданци, РМ. Македонец. Има завршено градежен факултет. Работел како директор на комуналното претпријатие во Богданци (20 години). Живее во Богданци.     
  

ИЛИЈА СРБИНОВСКИ

 

 


   
Член на ВМРО- ДПМНЕ. Роден 1952 година во с. Церово, Демир Хисар, Р. Македонија. Македонец. Завршил Земјоделски факултет. Бил началник на ПЕ - Битола при Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство, работел како инжинер агроном во ЗИК "Пелагонија". Член на ЦК на ВМРО- ДПМНЕ. Живее во Битола.. 

БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-НП. Роден 1966 година во Прилеп, Р. Македонија. Завршил Правен факултет. Работел како раководител на правниот сектор во КСМ "Солидарност", и на правната служба на Општина Прилеп , директор на АД "ЕСМ" - подружница Прилеп. Живее во Прилеп
     

  

РАФЕТ МУМИНОВИЌ

 

 


   
Член на ДЛБМ Роден 1955 година во Пеќ, СРЈ. Бошњак. Има више образование. 16 години претставник на "Генералекспорт", Генекс, Белград. Сопственик на приватната фирма "Југомагнат". Зборува добро турски, албански и српски. Живее во Скопје.

  

ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 

 

    
Член на СДСМ. Родена 1951 во Струмица, РМ. Македонка. Има високо образование. Работела од 1978 г. до 1979 г. како референт по план, анализаи внатрешна контрола во ТП Илинден, Виница. Од 1980-1992 г. како раководител на финасиско-сметководскиот сектор во истото претпријатие, од 1993-1999 г раководител на финансиско-сметководскиот сектор во Плачковица Виница, од 1999 г. како рефернет по план и анализа во ЈП Македонски Шуми, од 1994 -1998 како стечаен управник во ПОС Бел камен, Виница. Добро зборува Англиски. Живее во Виница. 

ВАНЧО ЃОРГИЕВ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ Роден 1953 година во Кочани, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во АД Деликатес, Кочани. Се служи со француски и англиски јазик. Живее во Кочани.    
  
 

СОЊА ЛЕПИТКОВА

 

     
 
Член на ЛДП Родена 1963 година во Пробиштип, РМ. Македонка. Доктор на науки. Доцент на рударско - геолошкиот факултет во Штип. Професор на Катедрата за геохемија, петрологија и минералогија по предметот геохемија. Се служи со англиски, а учи француски јазик. Живее во Пробиштип.ЕФТИМ МАНЕВ

 

 

 

 

 

 

Роден во с. Сулдурци, Радовиш. Македонец. Завршил Правен факултет во Скопје. Општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство - Радовиш. Живее во Радовиш. 

  

ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 

 

 


   
Член на СДСМ Роден 1950 година во Охрид, РМ. Македонка. Има високо образование, доктор по медицина. 20 години работела во општа служба во Медицинскиот центар - Охрид и 7 години во приватна - сопствена ординација. Се служи со англиски јазик. Живее во Охрид.
АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ

 

 

 

 

 

Член на ПДП Роден 1964 година во Тетово, РМ. Албанец. Завршил Филолошки факултет. Бил професор во училиште, а работел и во приватното претпријатие "Минас" во Тетово. Се служи со англискиот јазик. Бил пратеник на ПДП во Собранието на РМ и во претходните два мандата од 1994 до 2002 година. Живее во Тетово. 

ЉУПЧО БАЛКОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-НП. Роден 1966 година во Струга, Р.Македонија. Македонец. Завршил Архитектонски факултет. Работел во Министерството за урбанизам и градежништво. Бил министер за транспорт и врски. Се служи со англиски и руски јазик. Живее во Скопје.
ДРАГО ШАЈНОСКИ

   
 


     
 
   
Член на ВМРО- НП. Роден 1949 година во Охрид, Р. Македонија. Македонец. Работел во АД "Емо" Охрид. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Охрид. 

БЛАГОЈА ГЕШОСКИ

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Роден 1972 г. во Прилеп, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во приватна фирма. Учи англиски јазик. Живее во Прилеп.     
                                                          НАЗМИ БЕЌИРИ

 

    
Член на ДУИ. Роден 1960 година во с. Извор- Куманово, Р.Македонија. Албанец. Завршил филозофски факултет, професор по албански јазик и книжевност. Без работно искуство. Живее во с. Черкез- Куманово. 

ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ

 

 

 Член на ВМРО-НП. Роден 1956 година во Куманово, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет со правосуден испит. Работел во Управа за јавни приходи, во П.П. "Јурис" и како адвокат во Куманово. Бил пратеник и координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во претходниот парламентарен состав. Се служи со англиски јазик. Живее во Куманово. 

НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ

 

 

 

 

Член на СДСМ Роден 1958 г. во Делчево, РМ. Македонец. Дипломиран инженер по хемија. Работел во Министерството за одбрана-Подрачна единица во Берово. Се служи со францускиот јазик.Живее во Делчево. 

ИЛЈАЗ ХАЛИМИ

 

 

 

 

Потпретседател на ДПА. Роден 1954 година во с. Сушиќе, Косово. Албанец. Завршил Филозофски факултет на Универзитетот во Приштина. Работел како професор, а до изборот за пратеник и како заменик директор на гимназијата во Тетово. Еден од оснивачите и актуелен потпретседател на ДПА. Бил пратеник и потпретседател на Собранието на РМ во претходниот парламентарен состав. Живее во Тетово.     
  

БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 

 

 


   
Член на ЛДП. Роден 1957 г. во Штип, РМ. Македонец. Доктор по технички науки. Работел како раководител на производство во рудникот Бучим, Радовиш, како соработник во рударскиот институт, Скопје, од 1987 вработен во Рударско-геолошкиот факултет во Штип, прво како асистент, од 1997 доцент а од 2002 вонреден професор на катедрата за минерална технологија. Добро зборува англиски, а се служи со рускиот јазик. Живее во Штип     
                                                               ЕЈУП РУСТЕМИ 

 

    
Член на ДУИ. Роден 1968 година во с. Џепчиште-Тетово, Р. Македонија. Албанец. Завршил Природно математички факултет. Работел како професор во средно училиште во Тетово. Живее во Тетово. 

МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на пратеничката група на независни пратеници. Роден 1940 година во с. Блатец, Р. Македонија. Македонец. Доктор по филозофски науки. Научен советник во Институтот за старословенска култура. Бил пратеник во претходниот парламентарен состав. Се служи со руски и француски јазик. Живее во Скопје.
      

МАРЈАН ЃОРЧЕВ

 


  
 


     

 
Член на Земјоделска Народна Партија на Мекедонија. Роден 1956 година, во Кавадарци. Македонец. Дипломиран економист. Поранешен директор во АД „Македонија“ и АД „Братство“ - Скопје. Поранешен градоначалник на Кисела Вода. Поранешен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Живее во Скопје. 

КОСТА ПРЕШОСКИ

      
 
   
     
      
   
Член на СДСМ Родена 1950 година во Крушево, РМ. Влав. Има високо образование. Професор по математика во ДСУ "Наум Наумовски Борче", Крушево. Од 1996-1999, директор на истото училиште. Се служи со француски, учи анмглиски јазик. Живее во Крушево. 

КИРО ДОЈЧИНОВСКИ

      
 
   
     
      
   
Член на СДСМ. Роден 1937 година. Македонец . Доктор на науки. Работел во повеќе културно-научни институции. Бил директор на Државниот Архив на Македонија. Добро знае руски, се служи со францускиот јазик. Живее во Скопје.Велес. 

ЗУДИ ЏЕЛИЛИ

 

 

 

 

Роден на19.10.1961, во с. Речан - Гостивар.Основно училиште завршил во родното место, средно - гимназија општа насока - во Гостивар. Више образование завршил во Лесковац, познат и единствен центар за образование на ваков вид кадри во бивша Југославија, каде што дипломирал во 1984 година и стекнал звање текстилен инженер.

 • Од 1985 до 1992 година бил шеф на производство во Фабриката за текстил "Готекс" во Гостивар.
 • Во 1996 година бил советник во Општинскиот совет во Гостивар.
 • Во 1998 година бил претседавач на Општинскиот совет.
 • Во 1999 година бил претседател на кризниот штаб за Гостиварскиот регион за згрижување на бегалците од Косово.
 • Во 2000 година се именува од страна на Владата на РМ за помошник на директорот на Агенцијата за неразвиените подрачја.
 • Во 2001 година учесник во ОНА, во бригадата 116 која дејствуваше во Гостиварскиот регион, како командант на артилерискиот вод при оваа бригада.
 • Во 2002 година пратеник од ДПА во изборната единица бр.6 поставен под број 2, на изборниот список по г. Арбен Џафери.
 • Родител е на три деца, со живеалиште во Гостивар од 1975 година, во населбата Тоска.


     
  

ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 

 

 


   
Член на ДУИ. Роден 1945 во Тетово, РМ. Албанец. Има завршено високо образование. Просветен работник со искуство од 28 години. Добро зборува француски јазик, се служи со англиски, турски и српски, а учи арапски јазик.Живее во Тетово. 

ВАНЧО СТАМЕНКОВ

 

 
  
 


     
 
   
Член на пратеничка група на независни пратеници. Роден 1961 година во с. Цера, Македонска Каменица, Р. Македонија. Македонец. Завршил Машински факултет. Работел во АД "Руен" - Кочани, бил директор на ВС "Хидраулика" и градоначалник на општина Оризари. Живее во Кочани. 

ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ

 

 

 

 

Член на СДСМ. Роден 1959 г. во Ростуше, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во Факултетот за физичка култура, Скопје. Работел и во гимнзаијата "Панче Поповски" Ростуше и во ЦОУ ѓорѓи Пулевски Ростуше од 1985 г. Живее во Ростуше.
ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ     

 

 

 

 

 

Член на СДСМ Роден 1948 година во Сараево, БиХ. Македонец. Дипломиран професор по филозофија. Работел како директор на домот на култура во Крива Паланка (1980-2000 г.); основач и раководител на Меѓународната ликовна колонија "Св. Јоаким Осмовски" (1987-2002). Се служи со англиски јазик. Живее во Крива Паланка.     
  

ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 

 

 


   
Член на ЛДП Родена 1961 година во Струмица, РМ. Македонка. Има високо образование. Архитект. Работела во ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор, како технички раководител. Се служи со англиски јазик. Живее во Струмица. 

ХИСНИ ШАЌИРИ 

 


  
 


     
 
   

Роден е 1949 година во с. Отља, Куманово. Албанец. Завршил Филозофски факултет, група Историја. Невработен. Живее во с. Отља. 

МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА

    
 
Член на ВМРО- НП. Родена 1965 година во Штип, Р. Македонија. Македонка. Висока школска подготовка.
Била раководител на Подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување во Штип. Живее во Штип.     
  

ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ

 

 


   
Роден 1970 година во Велес.Во 1993 година дипломирал философија на Институтот по философија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

 • 2005 година портпарол на РИШ на ВМРО-НП;
 • 2004 година пратеник во Собранието на Република Македонија;
 • 2001 - 2002 година портпарол на ВМРО;
 • 1999 - 2001 година портпарол на Министерството за одбрана;
 • Од 1990 член на ВМРО.


 

АНА АНДОВА

 

 

 


 

Член на СДСМ Родена 1956 година во Кавадарци, РМ. Македонка. Има високо образование. Работел во "ФЕНИ индустриес", Кавадарци. Добро зборува англиски јазик. Живее во Кавадарци. 

ЗАМИР ДИКА

 

 

 
Роден 1969 година во Дебар, РМ. Албанец. Завршил Машински факултет, доктор по машински науки. Бил раководител на производство во "Депласт" Дебар. Добро го знае англискиот, а се служи со италијанскиот јазик. Живее во Дебар.     
  

ПЕТАР АПОСТОЛОВ

 

 


   
Член на ЛДП Роден 1953 г. во с. Марвинци, Валандово, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во Медицинскиот центар - Гевгелија, најпрво како општ лекар, а сега, како специјалист по општа хирургија. Три мандати бил член на Советот на Општина Гевгелија. Живее во Гевгелија.. 

ЖАРКО КАРАЏОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-НП. Роден 1962 година во Прилеп, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, со положен правосуден испит. Работел како правен референт и раководител на општ сектор, од 1995-1998 како адвокат. Бил пратеник и во претходниот состав на Собранието. Живее во Прилеп.
           
 

ЗОРАН КРСТЕВСКИ

 

 

 

  


 

Роден е 1960 година во Скопје. Македонец. Завршил Правен факултет во Скопје. Потпретседател на Младата демократско- прогресивна странка на Македонија. Живее во Скопје. 

АНГЕЛ ДИМИТРОВ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Роден 1960 г. во Св. Николе, РМ. Македонец. Има завршено Економски факултет. Работел како финансиски директор во АД “Мода” Св. Николе и како извршен директор во истото претпријатие. Добро зборува руски, се служи со германскиот, а учи англиски јазик. Живее во Св. Николе.                                                                    

                                                              РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ


   

Член на СДСМ и претседател на ОО на СДСМ. Роден 1949 година во с. Ростуше, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет. Бил вработен во Министерството за здравство и во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Живее во Скопје. 

ФАТМИР АСАНИ
 


     Член на ДПА. Роден 1954 година во с. Слупчане- Липково, Р. Македонија. Албанец. Специјалист по општа медицина. Работел во приватна здравствена организација "Медикус". Се служи со француски јазик. Живее во с. Слупчане- Липково.


  
СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ

 

 

 

 


 

Роден 1945 г. во Скопје, РМ. Македонец. Филолог. Бил министер за надворешни работи, републички советник, директор на НИП “Нова Македонија“ и главен уредник на “Македонско Радио“. Колумнист и уредник на “ Дневник “, дописник од Латинска Америка на УПИ и Танјуг, уредник на ТВ Скопје, основач на ТВ Скопје. Добро зборува англиски, шпански, португалски, француски и италијански. Живее во Скопје.
СЛАВЕ АРСОСКИ    

 

 

 

 

 

Член на СДСМ.Роден 1958 г. во с. Жел, Река, Гостивар, РМ. Македонец. Има високо образование. Во 1984 се вработил во Земјоделската задруга "Добра Вода", село Жел, Река, а од 1986 работел како професор во УСО Чеде Филиповски - Дане во Гостивар. Учи англиски. Живее во Гостивар. 

ВЛАДО ИЛИЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ Роден 1957 година во Кичево, РМ. Македонец. Има високо образование. Работел во ЕСМ, подружница РЕК "Осломеј" како дипломиран електро-инженер во електрично одржување.
Од 1994-1999 година, ја обавува функцијата технички директор на ТЕ. Добро зборува руски, се служи со анлгиски јазик. Живее во Кичево.     
  

АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ

 

 


   
Член на ЛДП. Родена 1969 г. во Штип, РМ. Македонка. Има високо образование. Имала професионален ангажман во делот на промоцијата, односите со јавноста и маркетингот во агенцијата Идеа плус ДДБ. Добро зборува англиски. Живее во Скопје.     
  

ЉУБЕ БОШКОСКИ

 

 


   
Член на ВМРО-ДПМНЕ Роден 1960 во Тетово, РМ. Македонец. Има Високо образование. Работел како судски приправник, референт во Фондот за пензиско и инвалидско, заменик директор на дом на здравство, приватен бизнисмен, заменик директор на ДБК, државен секретар во МВР, министер за внатрешни работи. Се служи со италијански и германски јазик. Живее во Скопје.     
  

НИКОЛА ГРУЕВСКИ

 

 


   
Член на ВМРО-ДПМНЕ Роден 1970 година во Скопје, РМ. Македонец. Има високо образование. Бил директор за хартии од вредност и ликводност во "Балканска Банка". Бил министер за трговија (1999 година) а во периодот 1999-2002, министер за финансии во Владата на Република Македонија; Член на Комисијата за хартии од вредност ( 1999-2000); претседател на комисијата за хартии од вредност ( 2000-2002). Добро зборува англиски јазик. Живее во Скопје.ДАНАИЛ ДОНЧЕВ

 

 

 

 

Член на ВМРО-НП. Роден 1966 година во Ново Село, Струмица. Македонец. Магистер по економски науки. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Скопје.

       
 

РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА

 

 

 

  


   Член на ЛП. Родена 1963 година во Охрид, Р.Македонија. Македонка. Завршила Правен факултет. Работела како дел од истражувачкиот тим на "Брима" и како референт по право во Фондот на ПИОМ, ПЕ - Охрид. . Член на ОО на ЛП и член на ИО на ЛИПАЖ. Се служи со англиски јазик. Живее во Охрид. 

СПАСОВСКИ ОЛИВЕР

      
 
   
     
      
   
Член на СДСМ. Роден 1976 година во Куманово. Македонец. Дипломиран правник. Се служи со францускиот и англискиот јазик. Живее во Куманово.

                                                                                                                                               
                                                     САЛИУ СЕЛВИЈЕ


Член на ДУИ. Родена 1970 година во с. Врбен, Гостивар. Албанка. Педагог. Добро ги познава македонскиот и турскиот јазик. Живее во Гостивар.
     


 
  
БОРИС КОНДАРКО     

 

 


 

 

Член на СДСМ. Роден 1973 година во Скопје. Македонец. Адвокат. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.

  

ШАБАН САЛИУ

 

 Роден:

    06.01.1961 година во Скопје, Република Македонија

Адреса и телефон: 

    ул."Шуто Оризари" бр.56 1000 Скопје
    Република Македонија

Семеен статус: 

    оженет (татко на едно дете)

Националност: 

    Ром

Образование: 

    Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје, Правен факултет- дипломиран правник со положен правосуден испит

Странски јазици:

    англиски, српски

Компјутери:

    Word, Excel

Работно искуство:  

    Суд за здружен труд - Скопје;
    Основен суд - Гостивар;
    Адвокат;
    Член на Советот за радиодифузија
    Од 2006 година - Пратеник во Собранието на Република Македонија

Активности во Собранието

 • 1990-1995 - Генерален секретар на ПЦЕР;
 • 1990-1995 - Претседател на огранокот на ПЦЕР - Гостивар;
 •  Потпретседател на Сојузот на ромите на Македонија
        

Друг ангажман: 

 • Многу обуки од областа на човекови права низ многу држави. 

Положани Азис

 

 

 

 


 Роден 1957 година во с. Ливада, Струга, РМ. Албанец. Завршил Медицински факултет, магистер по медицински науки. Работел како лекар по општа практика во Приштина, Косово, СРЈ, каде што специјализирал хирургија на Медицинскиот факултет. На Универзитетската клиника во Цирих, Швајцарија, завршил субспецијализација. Сега работи како хирург во Здравствената поликлиника во с. Велешта, Струга. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Струга.
     

 

 

  

ИБИШИ ХАЗБИЈЕ

 

 
  
 


     
 
   
Член на ДПА. Родена 1977 година во Скопје. Албанка. Средно образование. Учи англиски јазик. Живее во Скопје
     
ТИТО ПЕТКОВСКИ

     

 

Претседател на НСДП. Роден 1945 година во с. Псача - Крива Паланка, Р. Македонија. Македонец. Завршил Правен факултет со правосуден испит. Работел во Општинскиот суд во Крива Паланка, како правник во Републичкиот завод за урбанизам, во Извршниот совет на Собранието на Град Скопје, бил на функција во Градскиот комитет на СКМ - Скопје. Бил потпретседател на Собранието на РМ во првиот парламентарен состав, пратеник во трите претходни парламентарни состави, а од 1996 година до третите парламентарни избори и претседател на Собранието на РМ. Добро го знае францускиот, а се служи и со англискиот јазик. Живее во Скопје. 
     
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член

   


 

НИКОЛА ПОПОВСКИ

 


  
 


     
    

Роден на 24 Мај 1962 година во Скопје
     
Основно и гимназиско образование завршил во Скопје. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје. На истиот факултет магистрирал на тема "Економски основи на информациското општество".
     
Работел во Министерството за развој на Владата на Република Македонија. Од 1986 до 1990 година бил член на Собранието на град Скопје. Од 1992 година е пратеник во Собранието на Република Македонија. Бил претседател на Комисијата за надворешна политика, Комисијата за екологија, млади и спорт и Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија. Од 1998 до 2002 година е координатор на Пратеничката група на СДСМ.
     
Член е на Парламентарното собрание на Советот на Европа од 1993 година, а во одреден период и шеф на македонската делегација. Членувал во повеќе комисии во Собранието на Советот на Европа во Стразбур.
     
Автор е на стручни трудови во домашни и меѓународни списанија. Објавил и две книги од економска и политичка проблематика.
     
Зборува англиски јазик.
На 07.11.2003 година е избран за министер за финансии. 

ВЕЛЕ МИТАНОСКИ

 

 

 


 

Член на НСДП. Роден 1949 година во с. Црвена Вода, Охрид. Македонец. Високо образование. Новинар. Се служи со англискиот и рускиот јазик. Живее во Охрид.

 


   

КУНОВСКА ЈАГНУЛА

 

 
  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1943 година во Костур, Република Грција. Македонка. Магистер по правни науки - адвокат. Се служи со грчкиот и францускиот јазик. Живее во Скопје. 

ФИЛИПОВА ВЕРИЦА

 
  
 


     
 
   
     
      
   
Член на СДСМ. Родена 1958 година во Штип. Македонka. Дипломиран електро инжeнер. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Штип.  
БЛАГОЈ ЗАШОВ

 


Роден е на 20.2.1945 година во Кочани, Република Македонија. По националност е Македонец.
Завршил Правен факултет во Скопје. Специјализирал меѓународно право и меѓународни односи на универзитетите во Загреб (Хрватска) и Париз 2 (Сорбона).

Дипломат од кариера, кој својата работа ја почнал во 1973 година во Секретаријатот за односи со странство на Република Македонија во кој работи до 1986 г. кога е именуван за помошник на министерот за односи со странство.
Од 1986 до 1990 година бил конзул на поранешна Југославија во Лион (Франција), ангажиран од дипломатските кадри од Република Македонија.

Од летото 1990 до почетокот на 1993 година работи во Министерството за односи со странство како специјален советник за Европската унија и Советот на Европа.
Во февруари 1993 година, како еден од првите македонски дипломати, упатен е во дипломатска служба во Стразбур (Франција) како постојан претставник на Република Македонија во Советот на Европа. Таму останува до август 1996 година.
На 4.12.1996 година повторно заминува во дипломатска служба за да ја отвори македонската амбасада во Букурешт. До 24.6.1998 година е министер советник и вршител на работите во Амбасадата на РМ. Од 25 јуни 1998 година до 31 јули 2002 година е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Букурешт (Романија).

По враќањето од Романија уште четири години работи во Министерството за надворешни работи задолжен за секторите за меѓународно право и дипломатска едукација. За време на изборите во 2006 година е носител на листа во третата изборна единица од Нова социјал-демократска партија при што е избран како пратеник.

Во Собранието на Република Македонија е: заменик претседател на Комисијата за европски прашања, член на Законодавно-правната комисија, член на Комисијата за надворешна политика, прв заменик претседател на Франкофонската секција при Собранието и заменик шеф на Делегацијата на РМ во Парламентарното собрание на Советот на Европа.
Г. Зашов зборува добро француски, хрватски и романски јазик. Се користи и со англиски и руски јазик.
Во 1991 година е еден од основачите на Европското движење на Република Македонија.ЗОРАН ВИТАНОВ

 

 

 

 

Член на СПМ - во Собранието делува како независен пратеник. Роден 1971 година во Струмица. Македонец. Високо образование. Добро ги познава англискиот јазик и бившите ЈУ јазици. Живее во Струмица.

  

ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА

 

 

 


 

Независен пратеник. Родена 1967 година во Скопје. Македонка. Дипломиран актер. Живее во Скопје.
  МЕРИ ЃОРЃИЕВСКА МЛАДЕНОВСКА

 

 

 

 

Член на СДСМ. Родена 1969 година во Крива Паланка. Македонка. Адвокат. Добро го познава италијанскиот јазик, а се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје. 
 ИВАН АНАСТАСОВСКИ    

    

Член на НСДП. Роден 1973 година во Куманово. Македонец. Доктор на науки. Универзитетски професор. Живее во Куманово.Активности во Собранието 

                                                            Китаноски Лазар
 
 


    
 
   Роден 1948 година во Охрид, РМ. Македонец. Завршил Правен факултет, доктор по правни науки. Професор на Правниот факултет. Се служи со францускиот јазик. Живее во Скопје.

Член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) и член на Претседателството на Партијата. 
Бил член на Владата на Република Македонија и министер за одбрана.

Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Бугарија. 

      

ДОДОВСКИ МАРЈАН

 
     
 
   
     
      
Член на ВМРО-НП. Роден 1966 година во Скопје. Македонец. Магистер по географски науки - туризмолог. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Скопје.
      

ДУРАКУ САДУЛА

 

 
  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Роден 1960 година во с. Липково. Албанец. Машински инженер. Се служи со германскиот јазик. Живее во с. Липково. 

ЕЛМАЗЕ СЕЛМАНИ

 

 

 


 

Член на ДПА. Родена 1958 година во с. Горње Лупче, Подујево. Албанка. Доктор специјалист по гинекологија. Добро го познава српскиот јазик, а се служи со англискиот и турскиот јазик. Живее во Врапчиште..


   

СЕРАФИМОВ ВЛАТКО

 
     
 
   
     
      
   
Член на СДСМ. Роден 1963 година во Кочани. Македонец. Дипломиран инженер технолог. Се служи со англискиот јазик. Живее во Кочани. 

РИЛКОСКИ НИКОЛА

 
     
 
   
     
      
Член на СДСМ. Роден 1951 година во Охрид. Македонец. Дипломиран правник. Добро ги познава српскиот и хрватскиот јазик, а се служи со рускиот и бугарскиот јазик. Живее во Охрид. 

КИРОВ АЦО

 

 


     
 
   
     
      
Член на СДСМ. Роден 1960 година во с. Турново, Босилово. Македонец. Дипломиран економист. Учи германски јазик. Живее во с. Турново, Босилово.    

ЈАНЕВСКА ВЕСНА

 
  
 


     
 
   
     
      
   
Независен пратеник. Родена 1958 година во Скопје. Македонка. Доктор по медицински науки - патолог. Добро ги познава англискиот, српскиот и бугарскиот јазик. Живее во Скопје.
СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ

                      ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

Член на ЛДП Роден 1961 г. во с. Добровени, РМ. Македонец. Има високо образование.

Професионална кариера

 • Од 1986 до Октомври 1988 бил во поранешниот Сојуз на Социјалистичката младина на Југославија во секторот за агроиндустриски комплекс.
 • Од 1990 до 1994 - Комерцијалист и Раководител на комерција на Битолска пивара.
 • Од 1994 до 1998 - Пратеник во Собранието на Република Македонија.
 • Од 1999 до 2002 - Директор на Ј.П.Пазари - Битола.
 • Од 2002 - Актуелен пратеник

Политичка кариера

 • Активист во поранешниот Сојуз на Социјалистичка младина од кои 2 години професионално ја обавува функцијата.
 • Еден од оснивачите на младата прогресивна странка која подоцна го променила името во Либерална Партија.
 • Претседател на општинската организација на Либерална Партија од 1993 до 1997
 • Член на централниот одбор на Либерално Демократска Партија
 • Член на Извршен одбор на Либерално Демократската Партија.      

СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ

 
     
 
   
          
   
Член на ДУИ. Роден 1940 во с. Бозовце. Албанец. Доктор на науки. Професор. Се служи со германскиот и италијанскиот јазик. Живее во Тетово.
                                                                                      

 

ЕСАД РАХИЌ     


  
Член на СДСМ. Роден 1964 година во Скопје. Бошњак. Дипломиран правник. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со турскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје. 

ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА


  
 


     
 
   
     
      
   
 Член на СДСМ. Родена 1949 година во Крива Паланка. Македонка. Професор по македонски јазик и литература. Се служи со францускиот и српскиот јазик. Живее во Крива Паланка. 

НЕЖДЕТ МУСТАФА

 

 


 

 

Претседател на Обединета партија за еманципација. Роден 1962 година во Скопје. Ром. Професор по филозофија. Добро го познава германскиот јазик. Живее во Скопје. 


    
НАСЕР АЈДИНИ

 


Член на ДПА. Роден 1963 година во с. Слупчане. Албанец. Професор по физичка култура. Добро го познава македонски јазик, се служи со францускиот, а го учи англискиот јазик. Живее во с. Слупчане, Липково 

АГРОН БУЏАКУ

 

 

 

 


Член на ДУИ. Роден 1957 година во Дебар. Албанец. Магистер на науки. Политиколог. Добро ги познава англискиот, францускиот, рускиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Дебар.

  

КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ

 

 

 

Член на СДСМ Роден 1954 година во с. Јанковци, Ресен, РМ. Македонец. Има високо образование. Доктор-специјалист по педијатрија, вработен во Здравствениот дом Ресен, детско одделение. Претходно, од 1991-1994 заменик на директор, а од 2001-2002, директор на Здравствениот дом во Ресен. Се служи со француски, учи англиски. Живее во с. Јанковци, Ресен.
      ЗИМРЕТЕ ЈАКУПИ

 

 

 

 

Член на ДУИ. Родена 1963 година во Скопје. Албанка. Професор. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје. 

РАМАДАНИ АГИМ

 

 
  
 


     
 
   
Член на ДПА. Роден 1956 година во с. Желино, Тетово. Албанец. Завршил Медицински факултет, специјализирал судска медицина и криминалистика, магистрирал медицински науки, моментно е докторант по медицински науки на Универзитетот во Тирана.
Пред изборот за пратеник, 24 години работел непрекинато како лекар по општа практика, а подоцна и како специјалист. Хонорарно предава судска медицина и Етика со деонтологија на Правниот факултет на ДУТ и на Високата школа за инфермиерија.Активно го владее англискиот, македонскиот, српскиот и хрватскиот јазик, а се служи и со турскиот јазик.Живее во ТетовоТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ

 

 

 

 

Член на СДСМ. Роден 1962 година во Прилеп. Македонец. Универзитетски професор. Доктор на науки. Дипломиран машински инженер. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Прилеп
  

 РУЖДИ МАТОШИ

 

 

 


 

Член на ДПА. Роден 1970 година во Тетово. Албанец. Магистер на науки. Инженер по земјоделство. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово.


 

  

ЃОРЃЕСКА РУЖА

 

 

 
  
 


     
Роденa:  
17.06.1954 Скопје, Република Македонија
     
Адреса и телефон:   
Ул.Маршал Тито, бр.114/21    
Тетово  
Република Македонија 
Моб: 00-389-(0)71-223-498 
e-mail: Ruza54@yahoo.com
     
Семеен статус:   
мажена (полнолетни син и ќерка) 
     
Националност:   
Македонка
     
Образование:   
Филолошки факултет (отсек Јужнословенска литература и македонски јазик) - Професор по книжевност и македонски јазик
     
Неформално образование: 
   -(NDI) Strengthening Women's Electoral Participation 2006;   
   -(Friedrich Naumann) CERTIFICATE for "Conflict menagment & resolution) 2002;  
   -Меѓународен комитет на Црвен Крст (Промоција на хумани вредности - Соживот и толеранција;   
   -(Drew University - CitiHope International) - Mental help promoter 1999
     
Странски јазици:   
се служи со англискиот јазик
     
Компјутери:   
word, excel
     
Работно искуство:  

 • 1977 - Професор во УМЦ "Никола Штејн" - Тетово
 • 1978 -1989 - Професор во ТУЦ "Ѓоце Стојчески" - Тетово
 • 1989 - 2003 - Професор во УМЦ "Никола Штејн" - Тетово
 • 2000 - 2003 - Помошник директор во УМЦ "Никола Штејн" - Тетово
 • 2003 - 2006 - Професор во УМЦ "Никола Штејн" - Тетово
 • јули 2006 - Пратеник во Собранието на Република Македонија 
 • Издавач и уредник на локален весник "НИЕ" 1997 година;
 • Оснивач на женски клуб "Вознесение" 2001 година;
 • Оснивач на Младинско драмско студио при домот на културата во Тетово 1985 год.

Партиска активност: 

 • Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 година.
 • Член на ИК на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Регионален координатор на ИЕ6 од УЖ на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на ЦК на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на Републичкиот изборен штаб за локалните избори 2005 година;
 • Потпретседател на Унија на жени на ОК на ВМРО-ДПМНЕ - Тетово од 1997 до 2002 година;
 • Член на повеќе комисии на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Тетово од 1993 до 2006 година 


 

НЕЗИРИ ХАДИ

      
 
   
     
      
   
Член на Демократската партија на Турците. Роден 1952 година во с. Здуње, Гостивар.
Турчин. Вишо образование. Инженер. Живее во с. Здуње, Гостивар.
      

СЕЛМАНИ АЈШЕ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Родена 1973 во Тетово. Албанка. Професор. Учи англиски јазик. Живее во Тетово. 
  
МИРЈАНА СЕКУЛОВСКА     

 

 


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1960 година во с. Велгошти, Охрид. Македонка. Доктор на науки. Универзитетски професор. Ги познава добро англискиот, бугарскиот и српскиот јазик. Живее во Охрид 

КАБА ГАРИП

 

 

 

 


Член на ДПА. Роден 1964 година во Велешта, Струга. Албанец. Професор. Живее во Велешта, Струга 

АРБЕН ЏАФЕРИ 

 


  
 


     
 
   
Член на ДПА . Роден на 24 јануари 1948 година во Тетово. Албанец. Завршил филозовски факултет. Се занимавал со новинарство. Добро го познава англискиот и српскиот јазик, а се служи и со францускиот.
   
Активности во Собранието

 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, претседател
   


    


 

МАРЈАНЧО НИКОЛОВ

 


 


     
 
   
  


Член на СДСМ. Роден на 18 октомври 1971 година во Велес. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
    

МАРИЈА АНДОНОВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.3.1981 година во Скопје. Македонка. Дипломиран доктор по стоматологија. Постдипломски студии по протетика.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член 
   


 

МИЛЕ ПАЧЕМСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1990 година. Роден на 1 август 1958 година во Скопје. Македонец, оженет, татко на две деца. Живее во Берово.
Завршил Медицински факултет во Скопје во рекордно време и со висок просек.
Од 1996 година е специјалист по гинекологија и акушерство. Во 2007 година се стекнува со титула примариус.
Работно искуство: бил вработен во Здравствен дом Берово и Гинеколошко-акушерска клиника во Скопје.
Како лекар специјалист, со свои научни трудови учествува на голем број републички, балкански, европски и светски конгреси од областа на гинекологијата и акушерството.
Од 2006 до 2008 година пратеник во Собранието на Република Македонија.
Во 2008 година повторно е избран за пратеник.
Зборува англиски.   

   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 


 

АДЕМИ ЏЕВАТ

   

 

   
Член на ДУИ. Роден 1962 година во Голема Речица,Тетово. Албанец. Високо образование. Новинар. Се служи со францускиот јазик, а го учи англискиот јазик. Живее во Тетово.        

ВИОЛЕТА ТАШЕВА

 


     


  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 10.10.1960 година во Скопје. Србинка. Дипломиран машински инженер.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член


АДНАН ЈАШАРИ

 

  
 

 


 

  
Член на ДУИ. Роден на 29 ноември 1965 година во Дебрене, Гостивар. Албанец. Универзитетски професор. Доктор на науки.

Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член                                                            


САВЕ САВЕВСКИ


 

 

    
 
   


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.1.1955 година во с. Копанце, Тетово. Македонец. Дипломиран економист. 
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член  

РАТКО ДИМИТРОВСКИ
 
 

 
     
 

Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 14 април 1956 година во Делчево. Македонец. Дипломиран графички инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател     
  

ЌЕНАН ХАСИПИ

 

 


   
Претседател на Демократската партија на Турците на Македонија. Турчин. Роден 1955 година во с. Врапчиште- Гостивар, Р. Македонија. Завршил специјалистички студии по интерна медицина. Работел како специјалист- интернист во Медицинскиот центар во Гостивар. Бил пратеник во вториот парламентарен состав Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Врапчиште. 

ЈАГОТКА ИВАНОВСКА 

 

 


 

     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.6.1966 година во Велес. Македонка. Дипломиран правник.      
   
   
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член

   


 

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈАНКОВСКА

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Родена на 10 јуни 1972 година во Скопје. Македонка. Дипломиран електроинженер. Магистер по меѓународни односи. Од 1998 до 2002 година беше пратеник. Од 2002 до 2006 година беше заменик претседател на Владата на РМ задолжена за европски интеграции.  

Добитник на наградата „Глобален лидер“ на Светскиот економски форум. 
Зборува англиски и француски јазик   
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

   


 

НИКОЛА КОТЕВСКИ 

   
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.12.1976 година во Битола. Македонец. Дипломиран електротехнички инженер.    
   
Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

           

                                                     АНЕТА СТЕФАНОВСКА

 


Член на ВМРО - ДПМНЕ. Родена на 29.9.1959 година во Битола. Македонка. Дипломиран правник со правосуден испит и магистер по библиотекарство.       
    
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член 

ОЛИВЕР ДЕРКОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 2 декември 1965 година во Прилеп. Македонец. Дипломиран правник.   
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
   
   


    
  
 

РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА

 

     
 
Член на ЛДП. Родена на 26 јули 1954 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран археолог-магистер по археологија.  
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член

 

 


     

МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ

 

 


 

 

Член на ДПА.Родена на 09.07.1975 година во Тетово.Албанка.Завршила медицински факултет.Доктор.

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

  


                                                                                      

 
ПЕТАР ПОП АРСОВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1969 година во Куманово. Македонец. Дипломиран инженер - технолог.

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член


 

ИЛИЈА ДИМОВСКИ

 

 

 

  


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 година во Велес. Македонец. Aпсолвент на Правниот факултет во Скопје.     
    
Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член 
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојано анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, претседател
   


 

КАТЕРИНА ДИМЕСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.5.1963 година во с. Кокре. Македонка. Дипломиран градежен инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член

Координатор на Клубот на пратенички.

 
                                                       

                                             JОВАН МАНАСИЕВСКИ       
 


Претседател на ЛДП. Роден на 21 мај 1968 година во Гостивар. Македонец. Добро го знае англискиот јазик. Живее во Скопје.Дипломиран социолог. Беше министер за труд и социјална политика и министер за одбрана во периодот 2002-2006 година.
     
  
   
Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието, заменик претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 

   

                                                                                           

                                                    БЛАГОРОДНА ДУЛИЌ

 

  

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.4.1941 година во Кочани. Македонка. Дипломиран правник. Била член на Републичкиот судски совет, судија на Врховниот суд на РМ и Стопанскиот суд на РМ.       
  
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

                                                                                    

ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА

 

       

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.6.1969 година во Штип. Македонка. Завршила Филозофски факултет, Историја на уметноста со археологија.       
     
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


                                                                                          

 
ВАНЧО КОЦЕВ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26.7.1952 година во Штип. Македонец. Дипломиран економист.  

Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател


     
  

МАРИНЕЛА ТУШЕВА

 

 


   

Член на СДСМ. Родена на 16.04.1983 година во Штип. Влаинка. Професор по одделенска настава. Магистрант на меѓународна политика.   
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член


 

СТОЈЧЕ КРСТЕВСКИ

 

 


   


     

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16.2.1966 година во с. Ракотинци, Скопје. Македонец. Технолог.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   


    


 

ПАНЧЕ ДАМЕСКИ 

 

 


  
 
     

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 20.2.1968 година во Прилеп. Македонец. Доктор по ветеринарна медицина, магистер по ветеринарни науки.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

       
  
 
АНДРЕЈ ПЕТРОВ 

 

     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 26.05.1971 година во Скопје.Македонец.Завршил медицински факултет.Магистер, специјалист за дерматовенерологија.
     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, претседател  


ЦВЕТАНКА ИВАНОВА

 

 

 

 

 

 

 

Член на СДСМ. Родена на 4 јуни 1958 година во с. Загорани, Прилеп. Македонка. Дипломиран правник. 
      
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
   

 
  
 СИЛВАНА БОНЕВА

 

 
 

Член на ВМРО-ДПМНЕ и координатор на Пратеничката група. Родена на 21.8.1959 година во Струмица. Македонка. Правник.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
 • Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател

    

ЕРМИРА МЕХМЕТИ

 

 


 
Член на ДУИ.Родена на 06.10.1979 година во Скопје.Албанка.Дипломиран правник. Магистер по компаративна политика.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 •  Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


 

МИЛЕ АНДОНОВ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 10.08.1962 година во Кочани.Македонец.Дипломиран економист.    
   
Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   
   


 

СОЊА МИРАКОВСКА

 

 

 


 

Член на НСДП.Родена на 12.09.1963 година во Берово.Македонка.Дипломиран правник. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член 

   

   СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Контакт информации:
кат II, соба бр. 77
директен телефон 02/3 119 110
локал 320

Светлана Јакимовска е родена на 8 јуни 1956 година во Скопје. Македонка и член на ВМРО-ДПМНЕ.
Средно образование има завршено во гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“, а дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Мажена и мајка на едно дете.

Својата професионална кариера ја започнува во 1984 година во АД Макотекс - Скопје, а подоцна станува и раководител на Служба за нормативна дејност и органи на управување.

Од 2001 до февруари 2002 година е помошник-директор на Заводот за вработување на Република Македонија, а од март 2002 година е именувана, со одлука на Владата на Република Македонија, за директор на Заводот за вработување на Република Македонија (сега Агенција за вработување на Република Македонија).
Паралелно со професионалните активности, Светлана Јакимовска бележи и многу активно и успешно политичко ангажирање во својата матична партија ВМРО-ДПМНЕ. И тука својот политички ангажман тесно го поврзува со својата професионална определба - правото и законодавството.

Така во својата матична партија врши повеќе функции меѓу кои:  

 • заменик и копретседател на комисијата за социјални прашања, работни односи и вработеност; 
 • заменик претседател на комисијата за правни работи; член на еконимскиот форум;
 • член на форумот за правни, политички прашања и судски систем и други;
 • член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и
 • член на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

За својот ангажман има добиено и повеќе признанија и благодарници, меѓу кои: за особено залагање и личен придонес во партнерството за стопански развој на Република Македонија, во Проектот за примена на интегрираниот модел на Министерството за труд на САД со поддршка на УСАИД (април 2002).

Активно учествува на повеќе меѓународни конференции и семинари, политички вештини и кампањи извшена во соработка со Центарот за образование и обука МОТИВА (март 2008) и „Campaigning Masterclass“ (активност - кампања од највисока професионална класа).

На парламентарните избори во јуни 2006 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија на листата на ВМРО-ДПМНЕ. Во петтиот мандатен состав како претседател ја води собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, а исто така е член на  други собраниски комисии и тела.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2008 година повторно е избрана за пратеник, а на седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 31 јули 2008 година е избрана за потпретседател на Собранието.  

Како потпретседател, покрај другите активности и задачи, Светлана Јакимовска претседава со Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, а исто така е и член на Комисијата за труд и социјална политика, Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија и Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, исто така е и заменик-претседател на Комисијата за деловнички и мандатно- имунитетни прашања.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и Нов Зеланд, член


    

САФЕТ НЕЗИРИ

 

 


 

 

Член на ДУИ. Роден на 1 јуни 1971 година во Скопје.Албанец.Завршил високо образование. Професор по историја.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член  

АМДИ БАЈРАМ

 


  
 


     
 
   
Член на СРМ. Роден на 30.8.1956 година во Скопје. Ром. Завршил средно образование. Добро ги знае турскиот, српскиот и албанскиот јазик.
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

   
КРСТО МУКОСКИ
     
 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.9.1974 година во Белград. Македонец. Дипломиран менаџер по осигурување.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член  
 • Буџетски совет, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател

   


ИВАН СТОИЛКОВИЌ

 

 

 

 


 

Претседател на ДПСМ. Роден на 15 февруари 1962 година во Kуманово. Србин. Дипломиран правник. Беше пратеник и во претходниот парламентарен состав.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


  

АБЕДИН ЗУМБЕРИ

 


  
 


     
 

 Роден на 28.04.1963 година во Склупчане. Албанец. Завршил факултет за физичка култура.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
   
   


 

БЛЕРИМ БЕЏЕТИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Роден на 16 октомври 1976 година во с. Глумово, Скопје. Албанец. Дипломиран правник. Адвокат.   
   
Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


 

ЈАНИ МАКРАДУЛИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 

Контакт информации:
кат II, соба бр. 67
директен тел. 3136-802, локал 121

Лични податоци

Член  и потпретседател на СДСМ, роден е на 28.03.1965 година во Битола. Основно и средно образование завршил во Скопје, а дипломирал на Електро-техничкиот факултет во Скопје, каде во 2001 година е реизбран за Постар Асистент и е раководител на лабораторија за компјутерски техники и информатика. Постдипломските студии ги започнува во Белград  и во 1994 година магистрира во Скопје. Во својата професионална кариера напишал 43 публикации и научни трудови.

Својата политичка кариера ја започнува на локалните избори 1996-2000 година, кога е избран за Советник во општина Центар. Во 1997 година е учесник на политичката школа во Фрајбург, а на дополнителните парламентарни избори во 2001-2002 година, избран е за пратеник во Собранието на РМ.На редовните избори во 2002-2006 година, повторно е избран за пратеник кога е и назначен и за Координатор на Пратеничката Група на СДСМ во Собранието на РМ. Во 2003 година, назначен е за Претседател на Комисијата за информатичка технологија во Владата на РМ, а во 2005 година е избран за член на Постојаната Комисија за соработка со Европскиот Парламент и за член на ад хок експертската Комисија на Советот на Европа за информатичко општество. На редовните парламентарни избори 2006-2008 година по трет пат е избран за пратеник во Собранието на РМ и повторно назначен за Координатор на ПГ на СДСМ, се до вонредните парламентарни избори 2008-2012 година кога е по четврти пат избран за пратеник од Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија и на 25.08.2008 година и избран за попретседател на Собранието на Република Македонија.

Неговото богато политичко портфолио ги содржи следниве активности:

 • 1996 - 2000 Локални избори, Советник во општина Центар, Скопје
 • 1997 Учесник на политичката школа за локална самоуправа во Фрајбург
 • 2001 – 2002 Пратеник во Собранието на Р. Македонија - дополнителни парламентарни избори
 • 2002 – избран за пратеник и координатор на пратеничката група на СДСМ
 • 2003 – Претседател на Комисија за информатичка технологија
 • 2005 – Член на Постојаната комисија за соработка со Европскиот Парламент
 • 2005 - Член на ад хок експертската комисија на Советот на Европа за Информатичко општество
 • 2006 - 2008 Избран за пратеник во Собранието РМ и координатор на ПГ на СДСМ
 • 2008 - Избран за пратеник во Собранието РМ, од 25 август
 • 2008 избран за потпретседател на Собранието на Р. Македонија

Активности во Собранието

 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член 

Имотна состојба:
Недвижен имот:
-Стан 109 м2, ул.„Антон Панов“ 19/8, статус: под хипотека за кредит од 30.000 евра (Комерцијална банка)
Подвижен имот:
-„Peugeot“ 407,2009 година
Акции:
-Не поседувам
Мојата сопруга не поседува подвижен и неподвижен имот и нема акции во ниту една компанија.  

ЈОВАН ЛАЗАРЕВ

 


 


     
 
   
  


Член на СПМ.Роден на 25.11.1947 година во с. Џидимирци, Неготино. Македонец. Дипломиран машински инженер. Доктор на технички науки. 

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

   НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА 

 

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 14.2.1966 година во Штип. Македонка. Дипломиран правник со положен правосуден испит. 
      
  
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за здравство, заменик-член 
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

   ВУЛНЕТ АМЕТИ 
     
 
   

 Член на ДУИ. Роден на 18.10.1966 година во Тетово. Албанец. Доктор на науки по физичко воспитување.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик претседател
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член

   


 

ЦВЕТАН ТРИПУНОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.9.1980 година во Скопје. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член 

  

ТОМЕ ДАНЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 27.7.1970 година во Радовиш. Македонец. Инженер по електротехника и дипломиран инженер по рударство. Постдипломски студии на Факултетот на природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ на модулот - Инженерство на животна средина.

Активности во Собранието

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
   
    

ФИЈАТ ЦАНОСКИ

 


  
 


     
 
   
Претседател на ПЕИ. Роден на 2.10.1960 година во Струга. Торбеш. Економски факултет. Магистер по политички науки.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
   


         

ОЛИВЕР ШАМБЕВСКИ
   
  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 23 јануари 1973 година во Скопје. Македонец. Професор по македонска книжевност.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за култура, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член


 

 ТАХИР ХАНИ


 


     
 
   

 

 

Член на ДУИ. Роден на 15 декември 1961 година во Велешта, Струга. Албанец. Дипломирал на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово.

Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член 
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член 

ДАРКА ПЕТРУШЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.5.1960 година во с. Сурлица, Трговиште. Македонка. Завршила Филозофски факултет.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   
       
  
 

ХИСЕН ЏЕМАИЛИ

 

     
 
Член на ДУИ.Роден на 09.02.1976 година во с.Вејце, Тетово.Албанец.Завршил факултет за историја-географија, постдипломски студии.       
    
Активности во Собранието  

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член 

ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
Член на СДСМ. Роден на 16.05.1976 година во Скопје. Србин. Дипломиран правник со положен правосуден испит.

Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


 

ВЕСНА БЕНДЕВСКА

 

 
  
 


     
 
   
Член на СДСМ. Родена на 12 јануари 1963 година во Битола. Македонка. Има високо образование. Психолог.    
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
   


    


 

ВЛАДО СТЕФАНОСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.4.1958 година во Охрид. Македонец. Завршил Медицински факултет. Специјалист по медицина на трудот. Примариус.    
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член

    

НАТАША ЈАНЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.3.1968 година во Скопје. Македонка. Дипломиран филолог, професор по општа и компаративна книжевност.    
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Полска, член

   


    
  
 
ТОМЕ ЧИНГОВСКИ 

 

 

 
Член на СДСМ.Роден на 26.07.1965 година во Скопје.Македонец.Дипломиран економист по туризам и угостителство.      
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


                                                                                 

                                                              БЕСИМ ДОГАНИ     


  


Роден на 13.10.1972 година во Гостивар. Албанец. Професор по книжевност. Пратеник и потпретседател на Собранието на Република Македонија во периодот 2006-2008 година.
             
     
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


    

ИЛИЈА КИТАНОСКИ

 

 


 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1959 година во Кичево. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член  

АНИТА КИПАРИЗОВСКА-КРСТЕСКА

 


  
 


   
 
  
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 1.8.1973 година во Охрид. Влаинка. Дипломиран правник со положен правосуден испит.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-претседател
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член  
   


 

ГОРАН МИСОВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на НСДП. Роден на 15 април 1965 година во Скопје. Македонец. Економист.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член    
 

ЛИДИЈА МИТЕВА

 

      

 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.11.1961 година во Скопје. Македонка. Економист.    
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член  
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член

    

ИМЕР АЛИУ 
  
 


    
 
    Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
   


 

ЦЕНА МАТЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 9.3.1977 година во Битола. Македонка. Завршила Факултет за учители и воспитувачи, дипломиран учител.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

     
  
 ХРИСТИНА РУНЧЕВА


 

      
 

   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1984 година во Велес. Македонка. Дипломиран правник. Постдипломски студии по уставно право.   
   
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
   


        

РИСТО ПЕНОВ

 

 


 Член на ЛДП. Роден на 28 септември 1957 година во Велес. Македонец. Дипломиран правник.Магистер по правни науки. Беше градоначалник на градот Скопје.

Активности во Собранието:

 •  Комисија за уставни прашања, заменик член
 •  Комисија за економски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член  

МЕНДЕ ДИНЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на СДСМ.Роден на 10.07.1973 година во Битола.Македонец.Завршил стоматолошки факултет, доктор по стоматологија.    
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
   
   


 

ГОРАН МИНЧЕВ

 

 

 


 

 Член на СДСМ.Роден на 22.03.1972 година во Скопје.Македонец.Дипломиран економист.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, претседател
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
   


    


  
  
 ДАУТ РЕЏЕПИ

 

 
    
 
   
Независен пратеник. Роден на 6 јануари 1966 година во с. Порој, Тетово. Албанец. Високо образование- историја.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член 

                ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ

 

 

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 25.9.1963 година во Битола. Македонец. Дипломирал на Ветеринарен факултет.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член 
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

    
  

РИСТО СТОЈАНОВ

 


 


     
 
   
Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден на 11.12.1961 година во с. Радово. Македонец. Средно образование.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член

   


 

АВДИЈА ПЕПИЌ

 


  
 


     
 
   
Член на СДАМ. Роден на 27.11.1961 година во Скопје. Бошњак. Дипломиран економист.   
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   


    


 

ТАЛАТ ЏАФЕРИ

 

 

 

  Член на ДУИ.Роден на 15.04.1962 година во с.Форино, Гостивар.Албанец.Постдипломски студии за командни и штабни должности.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, чле


 
  
 ЦВЕТКО ГРОЗДАНОВ

 

 
    
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.6.1965 година во Струмица. Македонец. Професор по физичка култура.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
   

ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО     

 

 

 

 Член и претседател на СПМ. Роден на 8.11.1936 година во Кратово. Македонец. Дипломиран рударски инженер.  

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за економски прашања, претседател
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член

   

                                                            СТОЈАН АНДОВ

      

 

 

 Роден е 1935 година во Кавадарци, Република Македонија; Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје, а магистрирал на Белградскиот универзитет;
     
Бил потпретседател на Републичкиот извршен совет, член на македонската делегација во Соборот на републиките и покраините и член на федералната влада во три мандати, каде се забележува неговата улога на преговарач во контактите на поранешна Југославија со експертите на ЕЕЗ (1971-1987 г.);

Се смета за извонреден познавач и експерт на економските прашања, како и политичар ориентиран кон пазарната економија; - Бил амбасадор на поранешна Југославија во Ирак (1987-1991 година).

- Основач е на Либералната партија на Македонија и како нејзин претседател ја водеше Либералната партија до спојувањето со поранешната ДП 1997 година, кога стана претседател на Советот на новоформираниот политички субјект;

- По обновувањето на Либералната партија на Македонија, беше избран за член на нејзиниот Извршен комитет;

- Избиран е за потпретседател на Либералната интернационала.
     
- На првите повеќе-партиски избори 1990 година, беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и стана претседател на Собранието во јануари 1991 година;

- На вторите повеќе-партиски избори 1994 година, повторно беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и за претседател на Собранието - должност што ја извршуваше до март 1996 година;

- Беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и на последните избори (1998 година);

- Како пратеник, претседател е на Комисијата за монетарна и кредитна политика и банкарство на Собранието на Република Македонија;

- Беше кандидат за претседател на Република Македонија на претседателските избори 1999 година;

- На 30 ноември 2000 година беше избран за претседател на Собранието на Република Македонија.    

ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
  
 

     
 

   
Член на ДУИ.Роден на 16.09.1954 година во с.Оризаре, Липково.Албанец.Вишо образование.      
    
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


 

ГОРАН ЃУРОВСКИ

 


 
  
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.11.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломиран земјоделски инженер.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член  
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член

    

МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.5.1968 година во Кратово. Македонец. Дипломиран шумарски инженер.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
   
   ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ


 


  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.4.1970 година во Тетово. Македонец. Дипломиран правник со положен правосуден испит.   
   
Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член 
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

   


     
  

СТАНКА АНАСТАСОВА 

 

 


   

 Член на СДСМ.Родена на 07.08.1963 година во Свети Николе.Македонка.Завршила медицински факултет.     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член


 

ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Родена на 10 јуни 1963 година во Скопје. Албанка. Завршила високо образование - професор и Виша медицинска школа. Магистер по здравствен менаџмент на „МИТ“ Универзитет- Скопје.
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател 

Претставник од пратеничката група на ДУИ во Претседателството на Клубот на пратенички.


  ХАЈРУЛА МИСИНИ

 

 

 

 


 

Член на ДУИ.Роден на 10.08.1966 година во Куманово.Албанец.Завршил педагошки факултет, професор по историја и географија.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател

   


    

ЈОВАН ГИНЕВ

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 26 јули 1948 година во с. Драгожел, Кавадарци. Македонец. Завршил Медицински факултет. Специјалист по гинекологија и акушерство, примариус.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
   
   


                                                                                 

                                                                ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ     


  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Правен факултет - Политички студии во Скопје.       
     
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, членАЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ    

    

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1980 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Отсекот по политички науки и магистрирал на постдипломските студии по Меѓународно право и политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Докторант е од областа на правно-политичките науки на истиот факултет, каде е избран и работи како помлад асистент. Добро ги познава англискиот и српскиот јазик, а ги изучува албанскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.    

Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член      
 

ИГОР ИВАНОВСКИ

 

 

 

  


 Член на СДСМ. Роден на 11 март 1977 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на економски факултет.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, претседател


 

РАФИС АЉИТИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 

Контакт информации:
кат I, соба бр. 71
директен тел.  3112-324, локал 300

Лични податоци: 
Роден на 29.04.1959 година во Радуша.Албанец.Брачна состојба: женет
     
Образование:  
Гимназија Зеф Луш Марку во Скопје
Факултет за физичка култура во Приштина
     
Работно искуство:
- Секретар на месната заедница во Радуша. 
- Советник во општина Кондово 
- 2002-2005 -2009 избран за потпретседател на ДУИ 
- 2002 - 2006 пратеник во Собранието на Република Македонија 
- 2004 година координатор на пратеничката група на ДУИ 
- 2006-2008 пратеник во Собранието на Република Македонија 
- 2008 година повторно избран за пратеник во Собранието на Република Македонија 
- Јули 2008 година избран за потпретседател на Собранието на Република Македонија

Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член


    
  
ФЛОРА КАДРИУ 
 

 

 

 
 Родена на 30 јуни 1966 година во Скопје. Албанка. Има високо образование. Актер. Магистер  по јавна администрација.       
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за здравство, заменик претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член

Претставник од пратеничката група на НД во Претседателството на Клубот на пратенички.                                            

                                                     АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ 

 

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 година во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог на Правен факултет „Јустинијан Први"- Скопје, отсек политички науки. 
   
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ -  Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, претседател


 

СОЊА ЃЕЛОВА-СТОЈАНОВА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 28.3.1964 година во Кавадарци. Македонка. Дипломиран економист.    
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член

    
 

                                                  ЈУЛИЈЕТА МАРКУ 
  
 


     
 
   
  

Член на ДУИ.Родена на 10.09.1969 година во Дебар. Албанка. Дипломиран економист. 
      
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член

 

 


 


  

МЕНДУХ ТАЧИ 
 


     Претседател на ДПА. Роден на 3 март 1965 година во Тетово. Албанец. Завршил медицински факултет - стоматолог.  
   
Активности во Собранието

 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, претседател
   


    


 

ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1964 година во Битола. Македонка. Дипломиран инженер - архитект.   
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член 
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-претседател
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
   
    

КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА

 

 

  
 


     
 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.8.1972 година во Скопје. Србинка. Дипломирала на Природно-математички факултет.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член

   


     
  

ГОРАН СУГАРЕСКИ 

 

 


   

Член на СДСМ. Роден на 03.08.1973 година во Прилеп. Македонец. Дипломиран правник.     
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик претседател
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член


 

ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ

 


  
 


     
 
   
Претседател на НА. Роден на 10 септември 1951 година во Прилеп. Mакедонец. Доктор по медицински науки - специјалист по оториноларингологија. Универзитетски професор. Беше министер за здравство и пратеник во парламентарниот состав од 2002 до 2006 година.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за здравство, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член

   


  
ВАСКО ШУТАРОВ

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 9.6.1964 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог.  

Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за култура, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

ЗОРАН ПЕТРЕСКИ

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 1 октомври 1973 година во Скопје. Македонец. Дипломиран правник. Постдипломски студии на Политички науки.    

    
Активности во Собранието 

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател


 

ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ

 

 


 Член на СПМ. Родена на 22.2.1954 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист.

Активности во Собранието

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член  
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, претседател 


    


 
  
ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
    

 

  

Претседател на ДС. Роден на 25.12.1952 година во с. Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник со положен правосуден испит. Од 1998 до 1999 година беше министер за внатрешни работи.

Активности во Собранието

 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член


 
  
 ГОРАН ПЕТРОВ


    

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16 декeмври 1962 година во Велес. Македонец. Дипломиран градежен инженер.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за економски прашања, заменик претседател
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


    
  
 

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

 

     
 
Претседател на ДОМ. Родена на 24.5.1956 година во Прилеп. Македонка. Инженер технолог, магистер по технички науки. Беше пратеник и во парламентарниот состав од 2002 до 2006 и потпретседател на Собранието на РМ.      
    
Активности во Собранието  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


 

СЛАВИЦА ГРКОВСКА


  
 


     
 
   Член на СДСМ. Родена на 27 јули 1970 година во Скопје. Македонка. Дипломирала на Природно математички факултет во Скопје.Магистер по математички науки. Помлад асистент по математика на Институтот за математика при Природно-математички факултет. Добро зборува англиски, се служи со руски и бугарски јазик. Живее во Скопје.
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член

 Координатор на Клубот на пратенички (март- септември 2010 година).

 


  

НАДА СТАНЧЕВСКА

 


  
 


     
 
   
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.7.1974 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист по менаџмент. Магистрант на економски науки - Менаџмент.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
   
   


 

ТЕУТА АРИФИ

 

 

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 19 октомври 1969 година во Тетово. Албанка. Доктор на филолошки науки.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


      

                                                                  ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ


 

     

  


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.10.1964 година во с. Погродеште, Велес. Македонец. Средно образование.   

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член


 

ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА 
  
 


     

 


 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 4.5.1963 година, во Скопје. Македонка. Дипломирала на Шумарски факултет, отсек Дрвна индустрија.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член

   


    

ИВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ

 

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Македонец. Дипломиран економист. Директор на агенцијата за млади и спорт во периодот 2006-2008 година.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, претседател

        
  

АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 

 

    
 Член на ЛДП . Роден на 26 ноември 1968 година во Скопје. Македонец. Дипломиран градежен инженер.
     
    
Активности во Собранието

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
Click