ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА


2006 - 2008 

НЕЗИРИ ХАДИ

      
 
   
     
      
   
Член на Демократската партија на Турците. Роден 1952 година во с. Здуње, Гостивар.
Турчин. Вишо образование. Инженер. Живее во с. Здуње, Гостивар.
      

 

ХАСИПИ КЕНАН

 

 

 

 

Претседател на Демократската партија на Турците на Македонија. Роден 1955 година во с. Врапчиште.Турчин. Лектар специјалист. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Врапчиште.
     

Click