Пратеници

Изборна единица 5

Број на гласачи 5 272.842

Општини:
      
    Битола 
    Охрид
    Струга
    Кичево
    Ресен 
    Долнени
    Крушево
    Лабуништа
    Демир Хисар
    Велешта
    Бистрица
    Дологожди
    Пласница
 
    Белчишта
    Мешеишта
    Другово
    Сопотница
    Косел
    Вевчани
    Луково
    Вранештица
    Житоше
    Цапари

Click