Формулари за бодување на секој кандидат од претседателот и членовите во Комисијата за селекција

 Ранг-листа на кандидати за претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата

 Записник од спроведените интервјуа со кандидатите по Одлука за објавување јавен оглас за избор на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата - објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија” број 234/23 на 7.11.2023 

 Записник од извршена административна проверка по Одлуката за објавување јавен оглас за избор на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата - објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.234/2023

 Одлука за објавување јавен оглас за избор на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата (објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија” број 234/23 на 7.11.2023)

 Листа на документи за претседател или член на Државната комисија за спречување на корупцијата

 Повик до здруженија на новинари, други здруженија и фондации

 Покана до Народниот правобранител, Македонската академија на науките и уметностите и Интеруниверзитетската конференција

 Пријава за избор за претседател и за член на Државната комисија за спречување на корупцијата


Click